Till kommunfullmäktige i Danderyd

Motion om att sätta upp en trafiksignal i
korsningen Enebybergsvägen/Svampvägen
och genomföra miljö- och bullerförebyggande
åtgärder längs det sista hundratalet meter av
Enebybergsvägen som angränsar till Täby.

1997 04 14 väckte Danderydscentern en motion där vi bland annat
skrev (den citerade motionstexten i kursivstil):

"Danderydscentern har genom åren engagerat sig starkt mot
genomfartstrafiken i Enebyberg. Vi föreslog redan 1979 att trafiken
skulle avlänkas norr om Enebyberg och ledas Enhagsvägen till
motorvägen.

I all modern trafikplanering strävar man efter att så snart som
möjligt få ut trafiken på de stora lederna. Genomfartstrafiken skall
inte gå inne i ett tättbebyggt samhälle när det finns alternativ. Vi har
en stor motorväg som går rätt igenom vår kommun och som tar emot
stora mängder trafik norrifrån. Det är helt orimligt att vi dessutom
skall ha genomfartstrafik inne i ett villaområde.

1992 09 16 föreslog vi i en motion bland annat att fullmäktige skulle
besluta uppdra åt berörda organ att uppta förhandlingar med berörda
parter om att avleda genomfartstrafiken, med undantag för
bussarna, norr om Enebyberg via Enhagsvägen.

1993 03 08 föreslog vi att man skulle sätta upp en trafiksignal i
korsningen Enebybergsvägen - Enhagsvägen med mycket långt stopp
för biltrafiken och med genomsläpp för bussarna. Vi avsåg
naturligtvis inte att vi skulle placera den på Täbys mark.

1993 10 25 väckte vi en ny motion där vi preciserade vår begäran om
trafiksignal på följande sätt "att föreslå lämplig trafiksignal att
sätta upp i korsningen Enebybergsvägen — Svampvägen eller på
annan lämplig plats och att kostnadsberäkna förslaget".

 

Vi anser att man bör pröva alla möjligheter att minska, helst stoppa,
genomfartstrafiken i Enebyberg.

Det har tyvärr ännu inte varit möjligt att få majoritet för en
trafiksignal i området kring kommungränsen mot Täby. Vi gör nu ett
nytt försök och återkommer med vårt förslag att sätta upp en
trafiksignal i avsikt att förmå bilisterna att välja att köra
Enhagsvägen mot motorvägen. På så sätt skulle genomfartstrafiken
genom Enebyberg minska. Kanske skulle det vara lämpligt vid
Svampvägen, kanske kan tekniska kontoret hitta en annan lösning.
Vilken typ av signal som är lämplig att sätta upp kan bäst avgöras av
kommunens tekniker."

Motionen besvarades i fullmäktige 1997 10 20. Tekniska nämndens
majoritet hade föreslagit att motionen skulle avstyrkas. Nämnden
ansåg inte att några ytterligare signaler borde anläggas på
Enebybergsvägen.

Kommunfullmäktige följde tekniska nämndens förslag. Beslutet blev
"Siv Sahlströms m fl (c) motion skall inte föranleda ytterligare
åtgärd men anses besvarad med hänvisning till den redogörelse som lämnats i tekniska nämndens yttrande." Danderydscenterns
fullmäktigegrupp reserverade sig mot beslutet.

Danderydscentern har som framgår av ovanstående under många år
engagerat sig i trafikfrågorna i Enebyberg. Vårt senaste initiativ tog
vi genom en motion som väcktes i fullmäktige 2005 05 07. Vi
föreslog där att kommunen skulle inleda förhandlingar med Täby.
Uppdraget skulle vara att åstadkomma en lösning som innebar att
genomfartstrafiken genom Enebyberg leds eller genom trafikregle-
ring påverkas att köra ut på motorvägen norr om Enebyberg.

En enebybergare har nu med hänvisning till en tragisk trafikolycka i
en annan kommun åter påkallat uppmärksamhet på "trafik(o) säker-
heten vid det obevakade övergångsstället korsningen Enebybergs-
vägen/Svampvägen".

Han skriver "Jag har genom åren vid flera tillfällen, både muntligen
och skriftligen kontaktat Tekniska kontoret rörande problem kring
buller och hög hastighet på det aktuella vägavsnittet, men inget hän-
der. Jag har dessutom påpekat att det vid Enebybergsvägen /Svamp-
vägen finns det enda obevakade övergångsstället längs hela
Enebybergsvägen. Alltså i särklass den trafikfarligaste övergången
längs hela denna vägsträcka. I sammanhanget bör noteras att det
första bevakade övergångstället i Enebyberg kom till efter att en
flicka tvingats få sitt ben amputerat efter en allvarlig trafikolycka.

 

Jag hoppas nu innerligt att det sista obevakade övergångsstället inte
skall behöva byggas om först efter utgången av en liknande allvarlig
olycka."

Han påtalar vidare att det i dag i princip finns bullerplank längs hela
Enebybergsvägen men att det saknas det sista hundratalet meter mot
Täby.

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi kommunfullmäktige
besluta uppdra åt Tekniska nämnden

att sätta upp en trafiksignal i korsningen Enebybergsvägen/
Svampvägen.

att genomföra miljö- och bullerförebyggande åtgärder
längs det sista hundratalet meter av Enebybergsvägen som
angränsar till Täby.

Danderyd den 29 januari 2007

 

Siv Sahlström (c)