Till kommunfullmäktige i Danderyd

Motion om att starta en försöksverksamhet med
medling i granntvister enligt Värmdömodellen.

Som ledamot i byggnadsnämnden upphörde jag aldrig att förvånas
över vilka märkliga saker som utlöste stora grannkonflikter. Det
kunde bli segdragna tvister som sträckte sig över många år. Domsto-
larna kunde tas i anspråk för problem som man utifrån sett tyckte
borde kunna lösas över staketet.

Konflikten förpestade tillvaron för alla inblandade. En konflikt
mellan två grannar ledde t ex till att när familjen A satte sig på sin
uteplats för att äta så, hävdade de, kom familjen B alltid ut och
skakade mattorna i direkt anslutning till den uteplats där familjen A
intog sin måltid. Orsaken var att familjen A hade byggt sin uteplats
där familjen B absolut inte ville att den skulle ligga.

Värmdö kommun har startat en försöksverksamhet med medling i
granntvister. Detta har visat sig vara mycket effektivt. De två
medlarna har enligt tidningsuppgifter lyckats lösa många konflikter.
Miljö- och byggnadsnämnden har plockat fram surdegar som de tror
skulle kunna lösas genom medling. Med tanke på den besparing det
skulle bli för skattebetalarna att dessa tvister inte hamnar i domstol
finns det också ett ekonomiskt skäl att pröva ett sådant medlings-
institut.

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag kommunfullmäktige
besluta

att starta en försöksverksamhet med medling i granntvister
enligt Värmdömodellen.

Danderyd 2007 01 29

 

Siv Sahlström (c)