Till kommunfullmäktige i Danderyd

Motion om att förlägga återvinningsstationer
underjord och att särskilt beakta den möjlig-
heten när nya detaljplaner för t ex Mörby
Centrum och Eneby Torg utarbetas.

Det är stora svårigheter att finna lämpliga platser för återvinnings-
stationer inom Danderyd. Förutom att de är fula medför de även
svår nedskräpning i närområdet. Vi anser att man borde pröva
möjligheten att förlägga återvinningsstationer underjord. Denna
möjlighet bör automatiskt prövas när nya detaljplaner görs för t ex
Mörby centrum och Eneby torg.

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi kommunfullmäktige
besluta uppdra åt berörda organ

att undersöka möjligheterna att förlägga återvinnings-
stationer under jord och att särskilt beakta den möjlig-
heten när nya detaljplaner utarbetas för t ex Mörby
centrum och Eneby Torg.

Danderyd 2006 06 12

 

Siv Sahlström (c)