Till kommunfullmäktige i Danderyd

Motion om att ge nämnderna möjlighet att ha
öppna nämndsammanträden så att Dande-
rydsborna kan närvara och följa de förtro-
endevaldas arbete (fjärde försöket).

1995 02 20 motionerade Danderydscentern om att fullmäktige
skulle göra det möjligt för nämnderna att ha öppna sammanträden.
Motionen avslogs.

Vi skrev: "De förtroendevaldas arbete bör ske under största
möjliga öppenhet och insyn för medborgarna. De skall ha möjlighet
att kontrollera och värdera sina valda ombuds arbetsinsats under
mandatperioden. Danderydsborna skall kunna följa hur deras
ombud röstar och också höra deras argument för att rösta på ett
visst sätt.

Kommunallagen säger att nämndernas sammanträden skall hållas
inom stängda dörrar. Samtidigt ger kommunallagen fullmäktige
möjlighet att besluta medge att en nämnds sammanträden får vara
offentliga.

Det är sedan nämnden själv som avgör om och vid vilka samman-
träden allmänhet och massmedia får närvara. När det gäller ären-
den som avser myndighetsutövning t.ex. bygglov eller ärenden där
det förekommer sekretessbelagda uppgifter får inte öppna nämnd-
sammanträden förekomma.

I ett reglemente måste klargöras vilka ärendegrupper som får vara
offentliga och vilka som måste hanteras inom stängda dörrar.

Rent praktiskt skulle man kunna göra så att man lägger alla ärenden
där Danderydsboma kan få vara med förs:t på föredragningslistan
och de ärenden där de inte får vara med på slutet. De som infinner
sig till sammanträdet kan då få veta redan från början vilka ären-
den de får lyssna på.

Det är ingen tvekan om att det finns ett intresse hos Danderyds-
borna att ha möjlighet att gå på sammanträden där frågor som de
är intresserade av behandlas."

1998 06 08 återkom vi med vårt förslag.

Motionen besvarades 1999 04 12 på följande sätt:

1. Siv Sahlströms m fl (c) motion avslås.

2. Fullmäktige rekommenderar nämnderna att i frågor av allmänt
intresse själva eller i samarbete med kommundelsråden genomföra
informationsmöten där allmänheten inte bara får ta del av de poli-
tiska partiernas ställningstagande utan även har en möjlighet att
framföra synpunkter.

Fullmäktiges rekommendation ledde inte till något resultat.

I samband med en översyn av nämndreglementen försökte
vi återigen få gehör för vårt förslag
genom att Siv Sahlström
yrkade att följande tillägg skulle göras under rubriken
"Befogenheter" i alla nämnders och styrelsers reglemente
"Nämnden äger rätt att besluta om öppna nämndsammanträden
inom de ramar som kommunallagen anger". Yrkandet avslogs.

2001 12 17 väckte vi åter en motion i samma ärende.

Den besvarades 2002 12 16 på följande sätt l. Siv Sahlströms m fl
motion avslås. 2. Fullmäktige rekommenderar nämnderna att i
frågor av allmänt intresse genomföra informationsmöten där
allmänheten inte bara får ta del av de politiska partiernas ställnings-
taganden utan även har en möjlighet att själv framföra synpunkter.

Beslutet fattades med 24 röster mot 20, en ledamot avstod.
Kommunfullmäktiges majoritet ansåg då inte att nämnderna själva
skulle få lov att bestämma om de ville ha öppna sammanträden. Det
skulle vara förbjudet också fortsättningsvis. Danderydscenterns,
folkpartiets, socialdemokraternas och miljöpartiets ledamöter ville
att nämnderna själva skulle få bestämma hur de skall ha det.

I kommunallagens sjätte kapitel paragraf 19 a står "En nämnds
sammanträden skall hållas inom stängda dörrar. Nämnden får dock
besluta att dess sammanträden skall vara offentliga, om fullmäktige
har medgett det.

En nämnds sammanträden skall dock alltid hållas inom stängda
dörrar i ärenden

 

1. som avser myndighetsutövning, eller

2. i vilka det förekommer uppgifter som hos nämnden omfattas av
sekretess enligt sekretesslagen (1980:100)."

Vi tycker att kommunfullmäktige skall myndigförklara nämnderna
och ge dem rätten att själva bestämma hur de skall ha det.

För oss i Danderydscentern är det självklart att nämnder och
styrelser själva skall få bestämma om och när de anser att det är
lämpligt att ha öppna sammanträden. Den rätten kan alltså
fullmäktige enkelt ge nämnderna genom att göra ett tillägg under
rubriken Befogenheter i alla nämnders och styrelsers reglemente
med t ex följande lydelse: "Nämnden äger rätt att besluta om öppna
nämndsammanträden inom de ramar som kommunallagen anger."
Utan ett sådant beslut är det inte möjligt för nämnderna att ha ett
enda öppet sammanträde. Det är förbjudet.

Med normal handläggningstid kommer denna motion att behandlas
av det nya fullmäktige som väljs den 15 september. Det är vår
förhoppning att dessa förtroendevalda skall vara beredda att visa en
större öppenhet i denna fråga.

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi kommunfullmäktige
besluta

att ge nämnderna möjlighet att ha öppna nämndsamman-
träden så att Danderydsborna kan närvara och följa de
förtroendevaldas arbete.

att införa ett tillägg under rubriken Befogenheter i alla
nämnders och styrelsers reglemente med t ex följande
lydelse "Nämnden äger rätt att besluta om öppna nämnd-
sammanträden inom de ramar som kommunallagen
anger".

Danderyd 2006 05 15

Siv Sahlström