Till kommunfullmäktige i Danderyd.

Motion om att ordna "öppet hus" på Djurs-
holms slott för intresserade Danderydsbor.

1996 väckte Danderydscentern en motion om att ordna "öppet hus"
på kommunens förvaltningar för intresserade Danderydsbor.

Vi skrev "I Stockholms stad ordnar man varje år en lördag "öppet
hus" för stadens invånare. Politiker från olika partier finns på plats
för att svara på frågor. Stadens invånare får se var de viktiga
besluten fattas och gå runt och titta på verksamheten.

Vi tycker det skulk vara trevligt att kunna erbjuda Danderydsborna
att få komma och titta på de olika förvaltningarna. Man skulle ju
kunna lägga upp det så att man en lördag har "öppet hus" på slottet,
en annan lördag på tekniska nämndhuset o.s.v."

Ofta när Danderydsbor kommer till Slottet i något ärende, t ex sam-
råd med byggnadsnämnden, är de mycket intresserade av att gå runt
och titta på de vackra rummen. Det är ju deras slott. Vi återkommer
med förslaget att anordna "öppet hus" för Danderydsborna. Efter-
som verksamheten i Tekniska nämndhuset skall flytta föreslår vi att
man börjar med Slottet. Helst borde det ske på en lördag.

Ett alternativ kan vara att samtidigt som det anordnas öppet hus för
förtroendevalda vid den nya mandatperiodens början även inbjuda
övriga Danderydsbor att se på slottet och de ss verksamhet.

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi kommunfullmäktige
besluta

att ordna "öppet hus" på Djursholms slott för intresserade
Danderydsbor.

Danderyd 2006 05 15

Siv Sahlström (c)