Till kommunfullmäktige i Danderyd

Motion om att undersöka möjligheten att
inrätta en konsumentvägledning till-
sammans med övriga Nordostkommuner
och att finansiera tjänsten med betalsamtal.

Danderyd hade tidigare en konsumentvägledare. Tjänsten ströks av
kostnadsskäl för ett antal år sedan. Danderydsbor som behöver
rådgöra med någon i en konsumentfråga har i dag ingen att rådfråga.
De Danderydsbor som försöker ringa till andra kommuner som
fortfarande har den tjänsten får kalla handen. Tjänsten är bara till
för den egna kommunens invånare.

Vi har inom många områden ett samarbete med övriga UNO-
kommuner. Kanske skulle vi tillsammans med dem kunna erbjuda
våra invånare en sådan tjänst. Eftersom rådgivningen sker per
telefon kan vägledaren sitta var som helst. Det är rimligt att
medborgarna får betala för tjänsten. Den skulle helt eller delvis
kunna finansieras genom att vi använder ett betalnummer.

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi kommunfullmäktige
besluta uppdra åt berörda organ att undersöka möjligheten

att i samarbete med UNO-kommunerna inrätta en konsu-
mentvägledartjänst.

att helt eller delvis finansiera den genom att använda ett
betalnummer.

Danderyd 2006 02 06
Siv Sahlström (c)