Till kommunfullmäktige i Danderyd

Motion om att på kommunens hemsida
lägga ut granskningsrapporter och jämfö-
relser mellan olika förskolor och skolor.

Danderydscentern har tidigare motionerat om att miljö- och hälso-
skyddsnämndens inspektioner av matställen och dagligvarubutiker
skall läggas ut på kommunens hemsida.

Vi vill nu återkomma i ett liknande ärende. Det gäller kommunens
skolverksamhet. På kommunens hemsida finns förtjänstfullt utlagt
bland annat det pedagogiska bokslutet. Rapporten bygger på
föräldra- och elevenkäter, tillsynsbesök, statistik samt förskolornas
och skolornas egna kvalitetsredovisningar. Det är utmärkt.

Danderyds förskolor och skolor håller enligt vår mening hög klass.
Vi tror att det skulle vara värdefullt för föräldrar och elever att på
hemsidan också ha tillgång till skolverkets utvärderingar och gransk-
ningsrapporter. Man borde även lägga ut jämförelser som görs
mellan olika skolor i Stockholms län naturligtvis under förutsättning
att Danderyd ingår i jämförelsen.

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi kommunfullmäktige
besluta uppdra åt berörda organ

att kontinuerligt lägga ut de utvärderingar som görs av
skolverket och även jämförelser som görs med andra
kommuner.

Danderyd 2006 03 06

Siv Sahlström (c)