Till kommunfullmäktige i Danderyd

Motion om att fotodokumentera markom-
råden som blir föremål för exploatering
eller annan förändring och även byggnader
innan de rivs eller större ombyggnader
genomförs.

Det pågår en omfattande exploatering i Danderyds kommun. När
bebyggelsen väl är på plats vet ingen, om det inte finns en arkiverad
fotodokumentation, hur där såg ut innan den nya bebyggelsen kom
på plats. Det gäller också när marken får ändrat användningssätt utan
att bebyggas. Som exempel kan nämnas Danderyds golfbana. Tid
efter annan kommer diskussionen upp hur det egentligen såg ut innan
området gjordes om för golfspel.

När det gäller exploatering av markområden studeras dessa noga av
byggnadsnämndens tjänstemän. Det förekommer också att områden
översiktligt fotograferas för att ge underlag för beslut. Det skulle
inte, såvitt vi kan se, föranleda så mycket merarbete att mer
systematiskt dokumentera de platser som står inför en förändring
och att arkivera detta fotomaterial.

Det är också angeläget att det finns en fotodokumentation när hus
rivs eller när större ombyggnader sker. Danderyds fyra hembygds-
föreningar har föreslagit att kommunen skall kräva viss bilddoku-
mentation av den som ansöker om rivnings- eller ombyggnadslov hos
byggnadsnämnden.

"På detta sätt skulle kulturarvets arkitektur inte tappas bort utan all
dokumentation av kommunens fastigheter och byggnader skulle
finnas samlad på ett ställe" skriver föreningarna. De föreslår att de
som ansöker om rivning eller ombyggnad skall bifoga foto.

 

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi kommunfullmäktige
besluta uppdra åt berörda organ att undersöka möjligheten

att fotodokumentera markområden som blir föremål för
exploatering eller annan förändring och även byggnader
innan de rivs eller större ombyggnader genomförs.

 

Danderyd 2006 02 06
Siv Sahlström (c)