Till kommunfullmäktige i Danderyd

Motion om att inrätta en "fixartjänst" eller
på annat sätt organisera möjligheten för
äldre att få hjälp med utomhussysslor som
snöskottning och gräsklippning.

"En av äldreomsorgens grundläggande mål är att underlätta för äldre
att bo kvar i ordinärt boende. En förutsättning för att detta mål skall
kunna förverkligas är att den enskilde kan få den service som han
eller hon behöver i bostaden" skriver socialdirektören (2006-06-07)
i en utvärdering av fixartjänsten inom äldreomsorgen.

Fallolyckor i boendemiljön är den vanligaste olyckshändelsen för
personer över 65 år. I avsikt att bland annat minska dessa olycksfall
startade kommunen 2005 en försöksverksamhet på ett år med en s. k.
fixare inom hemtjänsten. Verksamheten innebär att pensionärer som
är 75 år eller äldre erbjuds hjälp med praktiska uppgifter som inte
utförs av den ordinarie hemtjänsten.

Det finns ett stort behov av hjälp med praktiska saker som äldre inte
längre klarar att göra själva. Det kan gälla att byta lampor, sätta upp
och ta ner gardiner, flytta möbler, hämta saker från källare och vind
m m. Denna "fixartjänst" har blivit mycket populär och efterfrågad.
Tjänsten innehas av en brandinspektör som också har kunnat infor-
mera om säkerhet och brandrisker. Socialnämnden har nu föreslagit
att tjänsten skall permanentas.

Fixarhjälpen har varit avgiftsfri och socialnämnden föreslår att den
också fortsättningsvis skall vara det. Socialdirektören skriver "Om
tjänsten avgiftsbeläggs krävs en administration kring avgiftshante-
ringen med rapportering och fakturering etc. Det är troligt att
intäkterna inte skulle motsvara administrationskostnaderna." Han
skriver vidare "Härutöver kan en avgiftsbeläggning få till följd att
behövande av ekonomiska skäl inte efterfrågar fixarens tjänster
vilket kan få till följd att enskilda utsätter sig för onödiga risker."

 

Man kan undra hur vi organiserar vår verksamhet om de intäkter en
avgift ger helt skulle ätas upp av kostnaderna för att administrera
avgiften. Det är lättare att ta till sig den andra invändningen, att den
som har det knapert kanske ger sig upp på en stege för att försöka
sätta upp gardinerna trots att uppgiften är övermäktig.

"Om äldre så länge som möjligt skall kunna bo kvar hemma under
trygga former krävs insatser som underlättar det dagliga livet."
skriver socialdirektören i sin utvärdering. Vi delar denna uppfatt-
ning. Till det som gör det riktigt svårt att klara att tryggt bo kvar i
det egna hemmet är snöskottningen. Den är lika farlig, om inte ännu
farligare, än de sysslor inomhus som äldre nu kan få hjälp med.

Vi har flera gånger under årens lopp tagit upp just problemet med
snöskottningen för framför allt äldre. Det finns i en del kommuner
möjlighet att få hjälp med såväl snöskottning som enklare trädgårds-
arbete som klippning av gräsmattan. Vi återkommer nu med denna
fråga och föreslår att man också ger hjälp med utomhussysslor av
ovannämnda slag.

Vi kan tänka oss att denna tjänst avgiftsbeläggs. Många äldre skulle
säkert vara villiga att betala för hjälpen. Det skulle vara en stor
trygghet att veta att någon säkert kommer och att den som kommer
är en pålitlig person. Men det går naturligtvis inte att försvara att
tjänsten avgiftsbeläggs om byråkratin kring att ta in avgiften kostar
lika mycket som man får in så som det sägs ovan.

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi kommunfullmäktige
besluta uppdra åt berörda organ

att undersöka möjligheten att inrätta en "fixartjänst" eller
på annat sätt organisera hjälp till äldre med utomhussyss-
lor som till exempel snöskottning och gräsklippning.

att föreslå hur denna tjänst skall finansieras om den skall
vara gratis eller avgiftsbelagd.

Danderyd2006 11 13

Siv Sahlström (c)