Till kommunfullmäktige i Danderyd

Motion om att kontrollera Danderyds led-
ningsnät och, om det finns eternitrörledningar
som avger asbest i dricksvattnet, byta ut dem.

Man har i Norge funnit att det kan finnas asbest i dricksvatten. Det
är vatten som rinner genom eternitrörledningar som varit bemängt
med asbest när det når konsumenten. På de platser där man funnit
asbest i dricksvattnet följer man nu försiktighetsprincipen och byter
ut ledningarna.

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi kommunfullmäktige
besluta uppdra åt berörda organ

att kontrollera Danderyds ledningsnät och, om det finns
eternitrörledningar som avger asbest i dricksvattnet, byta
ut dem.

Danderyd 2006 06 12

 

Siv Sahlström (c)