Till kommunfullmäktige i Danderyd

Motion om att kommunen skall införskaffa
defibrillatorer, anordna utbildning i hand-
havandet och även föreslå att Mörby cen-
trum införskaffar en stationär eller bärbar
sådan utrustning inom anläggningen.

Cirka 5.000 personer avlider varje år utanför sjukhusen av hjärt-
stillestånd. Om en person drabbas av hjärtstillestånd är det bråttom.
Hon/han måste få hjälp inom tre minuter vilket innebär att mer än
95% av dem som får hjärtstillestånd utanför sjukhus dör.

Man har på senare år börjat skaffa defibrillatorer till diverse offent-
liga platser där många personer samlas t ex Arlanda och enligt upp-
gift även till centrumanläggningar. Även inom t ex Brandkåren har
vissa bilar fått en sådan utrustning.

Som en av de första kommunerna har Nacka nu också beslutat satsa
på hjärträddning. De har skaffat egna defibrillatorer, en bärbar
utrustning, för att häva hjärtstillestånd och rädda liv på idrotts-
anläggningarna i Nacka. Ett 80-tal idrottsledare har fått utbildning i
hanteringen och föreningarna skall få möjlighet att låna dem.

Vi anser att även Danderyd borde skaffa sådan utrustning och anord-
na utbildning i handhavandet. Det krävs en ordentlig utbildning
eftersom man först måste kunna konstatera att det verkligen rör sig
om ett hjärtstillestånd. I Danderyd bor mycket sjukvårdspersonal och
chansen att det finns någon på plats vid större evenemang torde
dessutom vara god.

Man kan också tänka sig att skolorna skulle kunna vara intresserade
av att få låna utrustningen på t ex större idrottsevenemang.

Det skulle även vara bra om Mörby centrum, där mycket folk rör
sig, skaffar en sådan, helst stationär tydligt skyltad utrustning.

Kommunen skulle lämpligen kunna skriva till Mörby centrums
ledning och föreslå det.

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi kommunfullmäktige
besluta uppdra åt berörda organ

att undersöka intresset hos idrottsföreningarna och andra
organisationer som anordnar större evenemang att få
tillgång till en bärbar defibrillator.

att om intresse finns initiera utbildning av lämplig
personal.

att kostnadsberäkna utrustning och utbildning för denna
verksamhet och att begära anslag i 2007 års budget.

att tillskriva ledningen för Mörby centrum och föreslå den
att den inom anläggningen tillhandahåller en (helst) statio-
när eller bärbar utrustning, vars placering är tydligt
skyltad.

Danderyd 2006 05 15

Siv Sahlström (c)
Gruppledare