MOTION OM ATT INOM KOMMUNEN STARTA UTBILDNING FÖR ALKOHOLBEROENDE

 

Bland annat Lidingö och Uppsala kommuner har tänkt nya tankar om hur alkoholmissbrukare som fortfarande lever ett fungerande yrkes- och familjeliv skall kunna bryta sitt beroende. Att kunna bryta ett beroende innan det har gått för långt är givetvis mycket värt. De tidigare möjligheterna genom behandlingar, olika former av placeringar och annat har varit mycket kostnadskrävande, vilket i sin tur har inneburit att man har varit restriktiv med att använda sig av de metoderna.

 

Därför har dessa kommuner utarbetat ett annat arbetssätt som innebär att egna socialsekreterare med stöd av handledning genomför en kurs för dessa personer. Det sker istället för mer kostnadskrävande externa lösningar på behandlingshem eller liknande. Kostnaden för kommunen har varit socialsekreterarnas arbetstid samt kostnaden för handledning. Enligt uppgift var den kostnaden för Lidingös del 15 000 kronor per sexveckorskurs.

 

Fördelarna har varit uppenbara och resultaten minst lika goda som de gamla metoderna. För den alkoholberoende har det inneburit att han/hon kan vara kvar i sin normala miljö och under kursen kunna fortsätta sitt normala liv, där de ju också fortsättningsvis skall verka. För kommunen har det inneburit att kostnaderna har sänkts samtidigt som man har fått en bättre bild över läget i den egna kommunen.

 

Det är viktigt att Danderyds kommun hela tiden tänker nytt och ifrågasätter gamla metoder, särskilt när det finns goda exempel att följa.

 

Vi föreslår därför

 

att   socialnämnden får i uppdrag att starta utbildning för alkoholberoende efter Lidingös och

       Uppsalas modeller

 

 

Danderyd 2006-06-12

 

 

 

 

Anna-Karin Öhrström (c)