Till kommunfullmäktige i Danderyd

Motion om att utreda möjligheten att
göra Danderydsgården till en "Träffpunkt
Danderyd" och där samla aktiviteter för
barn, unga och gamla.

Danderydsgården ligger i hjärtat av gamla Danderyds köping. Den
ligger i den vackra och mycket använda Kvarnparken, där mid-
sommar och Valborg firas och där vi har vårt mycket uppskattade
Kvarnparksbad. Danderydsgården har byggts av Danderydsbor för
att vi skall ha någonstans att samlas. Den har också genom åren
använts mycket för festligheter, möten och andra sammankomster.
Där anordnas fortfarande julmarknad och julgransplundring.
Kommunens arkiv ligger i Danderydsgården.

Tidigare hölls där praktiskt taget alla offentliga möten och också
kommunfullmäktige var där på sina budgetsammanträden. Numer
hålls nästan alla dessa möten i Danderyds församlingsgård. Den är
bättre underhållen och därmed mer attraktiv.

Fullmäktige har just beslutat att starta en "Träffpunkt Enebyberg"
där verksamheterna i Enebyberg skall samordnas. Danderydsgården
ligger utomordentligt bra till för att bli en "Träffpunkt Danderyd"
där olika aktiviteter kan samlas. Vi skulle då ta tillvara vårt kultur-
arv på bästa sätt samtidigt som vi skulle få en attraktiv samlingsplats.
Bättre kan det inte bli.

Det pågår diskussioner om att på något sätt avveckla Tekniska
nämndhuset. Om det sker har alla publika byggnader från Danderyds
köpings tid avvecklats - utom Danderydsgården. Samhället föränd-
ras över tid, men vi skall i denna föränderliga värld vara rädda om
vårt kulturarv. Därför är det angeläget att bevara Danderydsgården
som en publik lokal. Genom att göra den till en "Träffpunkt Dande-
ryd" med olika aktiviteter för barn, unga och gamla skulle den kunna

utnyttjas på bästa sätt.

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi kommunfullmäktige
besluta uppdra åt berörda organ att undersöka möjligheten

att göra Danderydsgården till en "Träffpunkt Danderyd"
och där samla aktiviteter för barn, unga och gamla.

Danderyd 2006 02 06

Siv Sahlström (c)