Till kommunfullmäktige

Motion om att uppdra åt kommun-
styrelsen att i samverkan med tekniska
nämnden utarbeta regler och riktlinjer
för tekniska nämndens arbete.

Kostnaderna för Mörbybadets renovering blev avsevärt högre än vad
som budgeterats. När Mörbybadet återinvigdes i november 2004
framhöll tekniska nämndens ordförande och dåvarande tekniske
direktören att badet inte bara hade blivit färdigt i tid utan att dess-
utom budgetramen hade hållits. Det visade sig senare att budget-
ramen tvärtom överskridits kraftigt med drygt fem miljoner kronor
eller nästan 25%. Detta trots att man hade nästan fyra miljoner,
20%, till "oförutsett".

Tekniska nämndens majoritet har nu lämnat en rapport till fullmäk-
tige där det anges att "Rapportens syfte är att utgöra en redovisning
av hur och varför överkostnader uppkom i projektet och varför
dessa inte rapporterades på ett korrekt sätt". Granskningen har gjorts
av tekniska kontoret, vilket innebär att kontoret granskat sig själv.
Tekniska nämndens majoritet har sedan ställt sig bakom rapporten
utan några egna slutsatser eller förslag till förändringar.

I rapporten redogörs för de olika konsulternas tillkortakommanden.
Inga som helst analyser av tekniska nämndens eller kontorets ansvar
finns. Bland annat står "Göran Melins uppdrag har inte gått att finna
någon skriftlig dokumentation på". Göran Melin är en av de konsul-
ter som anlitats. Han var tidigare fastighetschef på tekniska kontoret
och är således väl insatt i hur kontoret arbetar. Varför finns det inte
någon skriftlig dokumentation på hans uppdrag?

I rapporten skriver man "Projektledaren har på sin sida inte alls
engagerat sig i projektet på det sätt kontoret förväntat sig". Hur kan
det komma sig att man inte fastlagt vad man "förväntar" sig av
honom? Det är inte rimligt att ingen i tid upptäckt denna diskrepans
mellan "förväntningarna" och det bristande engagemanget. Man skriver

också "Projekt- och byggledningen har heller inte styrt
projektet på ett professionellt sätt. Framför allt har byggledaren inte
fört vidare de extrabeställningar som han gjort till projektled-
ningen". Vidare står "Det kan konstateras att projektrutinerna
avseende kostnadsuppföljning har haft allvarliga brister hos Dalkia."
När man läser igenom rapporten måste frågan ställas: hur kan det
vara möjligt att inte någon inom tekniska kontoret reagerat på
någonting av detta?

Hur kan det vara möjligt att "verksamheten" kan göra tilläggsbeställ-
ningar för 346.000 kronor utan att det finns regler som säger att
detta måste underställas tekniska nämnden?

Under "Slutsatser" står "Kontoret kommer i alla framtida projekt,
där externa bygg- och projektledare anlitas, att endast använda sig av
dokumenterat kvalificerade och kompetenta konsulter. Stor vikt
kommer att läggas på personernas bakgrund och referenstagning och
företrädesvis kommer endast större välrenommerade företag att
användas". Hur kan det vara möjligt att dessa självklara krav,
"dokumenterat kvalificerade och kompetenta", inte har gällt hittills?
Eller att man inte tidigare fäst "stor vikt" vid referenstagning?

Det är något som är i grunden fel när kommunens ekonomidirektör,
som inte är sakkunnig i byggfrågor, reagerar när han ser hur mycket
pengar som utbetalats och samtidigt ser att byggställningarna ännu
inte tagits ner. Han misstänker att något inte stämmer och kontaktar
tekniska kontoret. Detta samtidigt som tekniska nämnden och konto-
ret överhuvudtaget inte reagerar och uppger att ramen hålls?

I september 2004 redovisade tekniska kontoret en kostnadsbedöm-
ning av upprustningen av f d Stationshuset på Stockholmsvägen.
Kostnaderna skulle uppgå till 4,6 miljoner kronor. Efter förhand-
lingar mellan Svea Montessori och tekniska kontoret bantades pro-
jektet till 3,5 miljoner kronor. Kommunfullmäktige beslöt anvisa
begärda 3,5 miljoner kronor i investeringsanslag för ombyggnad och
upprustning av fastigheten. Likafullt är man nu tillbaka på nästan
samma nivå nämligen 4.450.000 kronor. Kostnaden för upprust-
ningen blir 27.000 kr/kvm lokalyta. Som jämförelse kan nämnas att
för en helt ny byggnad med mycket avancerad specialutrustning,
Kevinge Särskola, beräknas en produktionskostnad på 25.000 kr
/kvm. Ombyggnaden av kv Spoven till gruppbostäder beräknas kosta
10.000 kr/kvm

Tekniska nämndens majoritet beslutar då att strunta i fullmäktiges
beslut och utan att underställa fullmäktige detta sätta igång bygget.
Man beslutar också i strid mot fullmäktiges beslut finansiera bygget med

pengar man inte har rätt att använda till detta.

När det så gäller ovannämnda projekt, Spoven och Kevinge särskola,
anmäler nu tekniska nämnden att de pengar KF beviljat för ombygg-
nad respektive nybyggnad inte räcker. För Spoven har fullmäktige
anvisat ett anslag om 5,2 miljoner kronor. Den nya bedömda slut-
kostnaden är 6,0 miljoner kronor. I tekniska kontorets promemoria
står "Den nu framtagna kostnadskalkylen visar på en produktions-
kostnad per kvm på cirka 10.000 kr/kvm, vilket i sig är en fullt
normal kostnad för en så pass omfattande ombyggnad som detta
projekt innebär. Kontoret bedömer med det som bakgrund att den
nuvarande kostnaden är riktig". Slutsatsen kan inte bli annat än att
man tidigare har lämnat en oriktig kostnadskalkyl.

Tekniska nämnden har av fullmäktige beviljats 5.950.000 kronor för
uppförande av en ny Särskola vid Kevingeskolan. En ny kostnads-
beräkning har gjorts och den visar på en ny bedömd slutkostnad på
6.870.000 kronor. I promemorian står "Den nu framtagna kostnads-
kalkylen visar på en produktionskostnad per kvm på cirka 25.000
kr/kvm, vilket i sig är en fullt normal kostnad för uppförande av en
särskola. Kontoret bedömer med det som bakgrund att den nuvaran-
de kostnaden är riktig".

Man skriver vidare "Anledningen till att den nya kalkylen visar på
ett högre belopp än tidigare är en missbedömning av de extrakost-
nader som det innebär att bygga en särskola jämfört med en ordinär
skola". Man säger således samtidigt att 25.000 kr/kvm är en fullt
normal kostnad för uppförande av en särskola. Ändå har man inte
reagerat när man fått fram ett betydligt lägre belopp och granskat
och kontrollräknat den tidigare kostnadskalkylen innan man
underställer fullmäktige den för prövning.

Grova felberäkningar, kraftiga kostnadsöverskridanden och fukt-
skador i flera nya byggnader har kostat Danderyds skattebetalare
stora belopp genom åren.

Det är uppenbart att tekniska nämndens majoritet inte har kontroll
över sin verksamhet. Inte vid något tillfälle har vi sett att tekniska
nämndens majoritet gjort några ansträngningar att staga upp verk-
samheten. Det har nu gått så långt att enskilda ledamöter i nämnden
indirekt begär hjälp av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att
stoppa denna galopperande kostnadsutveckling och brist på respekt
för budgetramar och budgetbeslut. Det är uppenbart att tekniska
nämndens majoritet inte själv förmår lösa sina problem. Det är då
nödvändigt att kommunstyrelsen ingriper. Kommunalrättsligt är det
också kommunstyrelsens skyldighet. 

 Med hänvisning till ovanstående föreslår vi kommunfullmäktige
besluta uppdra åt kommunstyrelsen att i samverkan med tekniska
nämnden utarbeta regler och riktlinjer för tekniska nämndens arbete
bland annat vad avser

1. att säkerställa att dokumentation finns på alla avtal och
överenskommelser.

2. att handläggning, dokumentation och återrapportering
vid konsultmedverkan säkerställs.

3. att öka tillförlitligheten i kostnadskalkyler.

4. delegationsordningen.

 

Danderyd 2005 05 07
Siv Sahlström (c)