Till kommunfullmäktige i Danderyd

Motion om att i anslutning till ordinarie full-
mäktigesammanträde i god tid före beslut
anordna temadiskussioner i viktiga principi-
ella frågor och att inbjuda övriga Danderyds-
bor att delta i diskussionerna.

Att förnya den folkvalda församlingens arbetsformer kan ibland
behövas. När det gäller t ex Sveriges riksdag tas ständigt nya initiativ
för att förbättra arbetsformerna. Det har från en del förtroendevalda
framförts att det bland Danderyds förtroendevalda finns många
kloka synpunkter som inte kommer fram i fullmäktiges debatter.

Kommunfullmäktige är ett forum för debatt och beslut. Det är det
enda organ där medborgarna direkt kan följa sina valda ombuds
arbete. Det är där argumenten för olika ståndpunkter skall brytas
mot varandra och medborgarna få besked om varför de olika
partierna har tagit ställning som de gjort till olika förslag. Medbor-
gare som är engagerade i en fråga vill också höra sina valda ombud
ta strid för det de tror på.

När ett ärende avhandlas i fullmäktige har det redan diskuterats i
olika nämnder och styrelser. Det har också, kanske flera gånger,
diskuterats i de olika partigrupperna. Det händer alltsomoftast att
man hör fullmäktigeledamöter säga: varför skall vi diskutera det här
det är ju redan klart eller det här har ju redan diskuterats färdigt det
finns ingen anledning att säga något. Detta är en farlig utveckling.
För därigenom exkluderar man dem vi företräder nämligen medbor-
garna. De har ju inte haft möjlighet att vid något tillfälle höra de
förtroendevaldas diskussion.

Oavsett vilka kloka synpunkter som kommer fram på ett fullmäktige-
sammanträde leder det sällan till att ett beslut ändras. Om man på ett
bättre sätt kunde tillvarata all kunskap och erfarenhet som finns i den
folkvalda församlingen skulle säkert våra beslut bli bättre.

Ett sätt att i ett tidigt skede få fram olika förslag och synpunkter
kunde vara att ha temadiskussioner som skulle äga rum i ett så tidigtskede

att ingen ännu hunnit ta ställning till något förslag och därmed
bundit sig. Man borde också överväga att inbjuda övriga Danderyds-
bor till dessa diskussioner.

Någon eller några gånger per år är det så få ärenden på fullmäktiges
lista att ett sammanträde ställs in eller att ärendena är avklarade på
mycket kort tid. Det skulle vara lämpligt att då före eller efter själva
fullmäktigemötet lägga in en temadebatt. Ämnet skulle kunna
bestämmas av fullmäktiges ordförande i samråd med gruppledarna,
som tar in förslag från sina grupper.

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi fullmäktige besluta

att i anslutning till ordinarie fullmäktigesammanträde i
god tid före beslut anordna temadiskussioner i viktiga
principiella frågor och att inbjuda övriga Danderydsbor
att delta i diskussionerna.

Danderyd 2005 03 14
Siv Sahlström (c)