Till kommunfullmäktige i Danderyd.

Motion om att minska genomfartstrafiken
på Enebybergsvägen genom att begära att
Täby kommun avleder trafiken norr om
Danderyd via Enhagsvägen mot E18.

Danderydscentern har under en lång följd av år engagerat sig starkt
mot genomfartstrafiken i Enebyberg. Vi föreslog redan 1979 att
trafiken skulle avlänkas norr om Enebyberg och ledas via Enhags-
vägen till motorvägen.

I all modern trafikplanering strävar man efter att så snart som möj-
ligt få ut trafiken på de stora lederna. Genomfartstrafiken skall inte
gå inne i ett tättbebyggt samhälle när det finns alternativ. Vi har en
stor motorväg som går rätt igenom vår kommun och som tar emot
stora mängder trafik norrifrån. Det är helt orimligt att vi dessutom
skall ha genomfartstrafik inne i ett villaområde.

Vi har i en lång rad motioner lagt fram olika förslag att minska
genomfartstrafiken i Enebyberg bland annat genom att avleda eller
försöka påverka trafiken att ta av mot motorvägen norr om Eneby-
berg. Vi har också motsatt oss alla förslag som skulle innebära en
ökad trafikbelastning på Enebybergsvägen.

När Danderyd fick ett förslag till ny detaljplan för etablering av en
lågprisbutik i Täby för yttrande skrev kommunstyrelsens arbets-
utskott på följande sätt "Under förutsättning att trafiken norr om
Enebyberg avledes via Enhagsvägen mot E18 har Danderyds
kommun inget att erinra mot detaljplan för detaljhandel i Ella Gård i
Täby enligt samrådsförslag godkänt av Täby miljö- och byggnads-
nämnd den 14 januari 2003 §10".

Täby beaktade inte Danderyds propå. I den samrådsredogörelse som
Täby skickade till kommunen skrev man "Täby kommun avser inte
vidta särskilda vägvisnings- eller fysiska åtgärder i vägnätet för att avleda trafik via Enhagsvägen mot E 18". Det var förvånande att man
inte var beredd att göra någonting för att tillgodose Danderyds högst
befogade önskemål, när man nu ville placera en verksamhet som
drar mycket trafik i Danderyds omedelbara närhet.

Både Danderyd och Täby är med i UNO - samarbetet (utveckling
nordost). Där förväntas de olika kommunerna på skilda sätt bidra till
utvecklingen inom nordostområdet. Kommunerna norr om Dande-
ryd har stora expansionsplaner. Den omfattande utbyggnad som
planeras kommer att leda till en kraftigt ökande trafik, som Dande-
ryd tvingas ta emot. Det gäller inte bara trafiken på E 18 utan också
en utbyggd Roslagsbana med snabbtåg. Enebybergs vägen har redan i
dag en helt ohållbar trafiksituation med tidvis långa stillastående
köer. En stor del av denna trafik är genomfartstrafik.

Mot denna bakgrund finns det anledning för Danderyd att begära
förhandlingar med Täby och påpeka hur viktigt det är för oss att de
äntligen tillmötesgår oss i denna fråga. Täby har nu också fått ett
nytt kommunalråd. Vi anser att det därför finns skäl att göra ett nytt
försök att komma överens med Täby om denna fråga. Det borde
även vara av intresse för Täby med en god grannsämja.

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi kommunfullmäktige
besluta uppdra åt berörda organ

att inleda förhandlingar med Täby med uppdrag att åstad-
komma en lösning som innebär att genomfartstrafiken
genom Enebyberg leds eller genom trafikreglering påver-
kas att köra ut på motorvägen norr om Enebyberg.

Danderyd 2005 05 07

Siv Sahlström (c)