Till kommunfullmäktige i Danderyd

Motion om att snarast uppta förhandlingar med
Vägverket i syfte att tillsammans åstadkomma
bullerdämpande åtgärder för den bebyggelse i
Danderyd som är kraftigt störd av bullret från
E18.

E 18 är den klart största källan till vägtrafikbuller i Danderyd. I
Täby reses nu på Vägverkets bekostnad höga bullerplank längs E18.
Dessa plank slutar tyvärr strax innan kommungränsen mot Dande-
ryd. Enligt uppgift från Vägverket är bullernivåerna för bebyggel-
sen i Danderyd inte så höga att vägverket anser sig kunna prioritera
Danderyd i första hand. Bebyggelsen i Täby ligger betydligt närmare
vägen, vilket betytt att de bullerdämpande åtgärderna på Täbysidan
fått högre prioritet och alltså nu verkställs.

Det är inte helt lätt att få information om dagsfärska bullernivåer i
Danderyd. Klart är att bebyggelsen kring E18 är störd av bullret
från vägen. Vid Enmans väg ligger den dygnsekvivalenta ljudnivån
utomhus vid fasad för de närmast liggande fastigheterna mellan 55
dBA och 60 dBA. 55 dBA är det riktvärde som inte bör överskridas
vid nybyggnad (enligt den i mars 1997 av riksdagen fastställda
infrastrukturpropositionen 1996/97:5 3).

Strax söder om järnvägsviadukten ligger sedan länge en kraftig
bullervall längs den västra sidan av E18. Denna vall består av
schaktmassor, som gratis eller till ringa pris transporterats dit från
byggarbetsplatser i trakten. Bebyggelsen är alltså till stora delar
redan skyddad mot buller från E18. Dagens buller kommer huvud-
sakligen från den korta sträckan över järnvägsviadukten, som inte
kan täppas till med en bullervall. Ett bullerplank på denna korta
sträcka kompletterat med en eventuellt förstärkt bullervall längs
resten av vägen skulle vara ett kostnadseffektivt skydd av befintlig
bebyggelse.

Det bör understrykas att en vall dämpar bullret betydligt effektivare
än plank eller bebyggelse och är därför att föredra där en sådan är
möjlig. Plank eller byggnader kan göras av absorberande material men

sprider dock alltid en del av bullret över större områden genom
reflektion och resonans och ökar därmed bullernivåerna på andra
ställen. Detta har klart kunnat konstateras även i Danderyd, där
bullerdämpande bebyggelse i Östra Klingsta och i Inverness visser-
ligen minskat bullret på västra sidan av El 8 men däremot ökat bull-
ret långt in i samhället på vägens östra sida, i Bergaområdet och i
Stocksund. En tunnelförläggning eller överdäckning av motorvägen
skulle där kunna åstadkomma effektivt bullerskydd. En sådan lösning
ligger dock långt i framtiden. Temporärt borde därför vall eller
plank utföras. Utomlands har man plank, som är kupade vilket gör
att bullret reflekteras tillbaka mot körbanan i stället för att spridas
över bygden.

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi kommunfullmäktige
besluta uppdra åt berörda organ

att snarast uppta förhandlingar med Vägverket i syfte att
tillsammans åstadkomma bullerdämpande åtgärder för den
bebyggelse i Danderyd som är kraftigt störd av bullret
från E18.

 

Danderyd 2004 12 20
Siv Sahlström (c)