Till kommunfullmäktige


Motion om riktlinjer för bemötande och omhändertagande av Danderydsbor som tar kontakt med socialkontoret.


Många psykiskt funktionshindrade har svårigheter att själva klara av kontakter med myndigheter och annat. Danderyd saknar personliga ombud som kan hjälpa medborgarna med dessa kontakter. I TV-programmet Uppdrag granskning framkom att tjänstemän på socialkontoret som reportern talade med inte ens visste vem som var ansvarig för denna grupp medborgare. Journalisten som ville tala med en LSS-handläggare skickades runt mellan olika tjänstemän på ett helt oacceptabelt sätt. Det förekom också dessvärre att en tjänsteman raljerade om saken.

Danderyds kommuns förvaltningar är till för Danderydsborna. Det är de som avlönar alla tjänstemän och också oss förtroendevalda. Bemötandet av medborgarna skall vara professionellt – inte minst inom det sociala området. Det finns dessvärre andra Danderydsbor som har gjort liknande erfarenheter; att det är oerhört svårt att nå fram till rätt person på socialkontoret. Och det är väl ingen tvekan om att detta är en brist i organisationen.

Det måste finnas en ständigt uppdaterad lista tillgänglig i växeln och hos varje tjänsteman där den som tar emot samtalet direkt kan se vilken handläggare som ansvarar för den fråga som ställs. Det bör också anges vem som är ersättare vid frånvaro. Det går inte att svara att handläggaren har tjänstledigt och återkommer om fjorton dagar.

Det måste också vara självklart att man om man ställs inför något man inte klarar av ber att få återkomma och själv undersöker vem som kan/skall hantera ärendet. Det är inte rimligt att medborgarna skickas runt mellan olika handläggare. Det torde också sammanlagt ta betydligt mer arbetstid i anspråk för personalen, inte minst för att klienten när den väl kommer fram är i en betydligt sämre kondition/sinnesstämning än när hon/han började ringa.

Socialchefen säger nu i en artikel i ”Lokaltidningen mitt i” att organisationen när det gäller LSS har ändrats ”Vi har samlat besluten inom samma enhet som handläggningen.” Men det finns med anledning av det som inträffat skäl att fråga hur det är med andra områden inom socialkontorets förvaltning. Det är angeläget att detta ses över i sin helhet.

Vid socialnämndens sammanträde den 27 januari yrkade Danderydscenterns ledamot Anna-Karin Öhrström att nämnden skulle ge socialkontoret i uppdrag att utarbeta riktlinjer för LSS-hanteringen och att socialkontoret skulle ge de berörda medborgarna information om denna rättighetslag. Socialnämnden ställde sig inte bakom förslaget. I stället beslöt man att bordlägga frågan. En bordläggning innebär att ärendet måste komma tillbaka i oförändrat skick det vill säga i detta fall utan något som helst underlag. En bordläggning används när man behöver fundera vidare på något eller behöver rådrum.

Denna passivitet från socialnämndens sida är inte acceptabel och gör att vi tvingas föra frågan till fullmäktige. Det faktum att socialkontoret inte i denna del skött sina åligganden gentemot de psykiskt handikappade gör socialnämndens passivitet anmärkningsvärd. Socialnämndens uppgift och uppdrag är att tillvarata medborgarnas intressen, inte minst de medborgares som kan ha särskilda svårigheter att själva tala för sig.

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi kommunfullmäktige besluta uppdra åt socialnämnden

att utarbeta en policy för allmänt uppträdande gentemot de Danderydsbor som tar kontakt med socialkontoret i olika ärenden.

att utarbeta och kontinuerligt uppdatera en lista över vilka tjänstemän (och ersättare) som handlägger olika ärenden inom socialkontoret. Listan skall vara tillgänglig i växeln och hos varje enskild tjänsteman på socialkontoret.

att utarbeta riktlinjer för LSS-hanteringen och informera berörda medborgare om denna rättighetslagstiftning.

Danderyd 2004 02 09


Siv Sahlström (c)