Till kommunfullmäktige i DanderydMotion om vidareutbildning av skolledare.

Myndigheten för skolutveckling har kartlagt rektorers yrkes- och utbildningsbakgrund. Det har visat sig att mer än var fjärde rektor saknar skolledarutbildning. Rektorerna skall fatta beslut om särskilt stöd och mycket annat som kan vara avgörande för en elevs framtid. Trots detta är t ex skoljuridik lågt prioriterad i skolledarnas kompetensutveckling.

Många skolledare har således inte adekvat utbildning för sin uppgift. När skolverket riktar kritik mot en skola kan orsaken till skolans tillkortakommande helt enkelt bero på att rektorn har bristande juridisk utbildning och därför inte har vetat vilka regler som gäller. Staten och kommunerna har delat ansvar för att utbilda rektorer.

I tidningen Skolledaren använder ordföranden i skolledarförbundet Hans Persson ord som ”häpnadsväckande” och ”skandalöst” när han kommenterar rapporten om hur många skolledare som saknar skolledarutbildning.

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi kommunfullmäktige besluta uppdra åt berörda organ

att undersöka om det finns rektorer som saknar skolledarutbildning.

att genomföra erforderlig utbildning för de rektorer som saknar adekvat kompetens.

Danderyd 2004 02 09


Siv Sahlström (c)