Till kommunfullmäktige i Danderyd
Motion om att lägga ut Rinkebyskogen, Sätra ängar samt området ner till Rösjön som naturreservat.

I den översiktsplan som fullmäktige antog den 12 april 1999 står bland annat ”Genom att göra huvudparten av Rinkebyskogen till naturreservat tar kommunen ett regionalt ansvar för grönstrukturen.” och ”Markanvändningen i sydöstra delen skall utredas. Övrig del av skogen blir naturreservat. Marken ner till Rösjön blir del av naturreservat.”

Vi i Danderydscentern har under en mycket lång följd av år engagerat oss för att Rinkebyskogen i sin helhet skall bevaras som grönområde. Vi har motsatt oss all bebyggelse i Rinkebyskogen. Också när ovan nämnda översiktsplan togs reserverade vi oss till förmån för att hela Rinkebyskogen skulle bevaras som grönområde.

Ändå kan vi konstatera att vår kamp för skogen med Danderydsbornas hjälp rönt framgång. Förslaget om en storexploatering runt en tunnelbanestation minskades i en senare plan så att Rinkebyskogen skulle användas för bebyggelse i öster och som naturområde med motionsspår i övrigt. I 1999 års översiktsplan föreslogs att området för bebyggelse skulle minskas ytterligare och att Rinkebyskogen, jordbruksmarken vid Sätra samt området ner till Rösjön skulle göras till naturreservat.

En översiktsplan är inte rättsligt bindande. Därför skrev vi i en motion till fullmäktige 1998, alltså redan innan översiktsplanen antogs: ”I översiktsplanen föreslås att delar av Rinkebyskogen, Sätra ängar och området ner till Rösjön görs till naturreservat. Översiktsplanen är ett styrinstrument och det man där beslutar är en viljeinriktning och måste för att gälla följas upp med andra beslut, som t ex nya detaljplaner, för att det skall gälla.”

Vi kan nu konstatera att inte ens den del som i översiktsplanen var utlagd till naturreservat efter fem år fått detta skydd.Tekniska kontoret fick i uppdrag att ta fram ett förslag till beslut om bildande av naturreservat och skötselplan för området, vilket kontoret också gjorde. Frågan lades emellertid på is eftersom det kom förslag om att dra kraftledningarna genom Rinkebyskogen. Denna fråga verkar nu vara överspelad och det finns därför ingen anledning att dröja längre.

Det är oerhört angeläget att ge detta område ett säkert skydd. Området är den innersta spetsen på en s. k grönkil som ger Stor-Stockholms centrala delar kontakt med stora naturområden några mil bort. Det har stor betydelse för friluftslivet och som biologisk spridningsväg och är mycket uppskattat som rekreationsområde inte bara för Danderydsbor utan också för grannkommunerna - inte minst Stockholms stad. Området är således av väsentlig betydelse för det rörliga friluftslivet.

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi kommunfullmäktige besluta uppdra åt berörda organ att snarast lägga fram förslag som innebär

att hela Rinkebyskogen, Sätra ängar samt området ner till Rösjön läggs ut som naturreservat.

Danderyd 2004 05 03


Siv Sahlström (c)