Till kommunfullmäktige i Danderyd
Motion om att organisera om och förstärka naturvårdsarbetet inom Danderyd.

Tidigare hade vi i Danderyd en särskild naturvårdsnämnd. Den lades ned efter valet 1991. I stället tillsattes ett naturvårdsutskott inom tekniska nämnden. Tekniska nämnden har många mycket tunga frågor inom sitt ansvarsområde. Detta gör att naturvårdsfrågorna har kommit litet på undantag.

Det har blivit så att ledamöter i utskottet, som inte har några beslutsbefogenheter eller något reglemente, inte anser att de kan ge den tyngd åt naturvårdsfrågorna som de förtjänar. Naturvårdsfrågorna, som många av Danderyds medborgare fäster stor vikt vid, har kommit att trängas undan, vilket märks i många olika sammanhang i beslutsprocesserna.

Vi anser att det vore dags att pröva om naturvårdsfrågorna skulle kunna få en bättre placering än inom tekniska nämnden. Det finns flera olika möjligheter. Man skulle kunna tänka sig att åter göra en fristående nämnd men utan egen förvaltning. Det vill säga samma konstruktion som barn- och utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden har med gemensam förvaltning. Redan idag sköter ju tekniska kontoret det administrativa åt naturvårdsutskottet.

Kostnaderna skulle således inte bli högre, men statusen på naturvårdsfrågorna skulle höjas genom att det är en särskild nämnd med beslutsbefogenheter. I samband med remisser skulle då också naturvårdsnämnden bli en särskild remissinstans, vilket vore mycket värdefullt.

En annan möjlighet vore att lägga naturvårdsfrågorna under miljö- och hälsoskyddsnämnden. Med tanke på den nya miljöbalken skulle det kunna vara en fördel.

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi kommunfullmäktige besluta uppdra åt berörda organ

att i avsikt att förstärka naturvårdsarbetet inom Danderyd redovisa konsekvenserna (för- och nackdelar) av att orga§nisera om verksamheten.

Danderyd 2004 03 29


Siv Sahlström (c)