Till kommunfullmäktige i Danderyd

Motion om att på kommunens hemsida publi-
cera resultatet av Miljö- och hälsoskydds-
nämndens inspektioner.

Matförgiftningar kan vara allvarliga ibland till och med livshotande.
Orsaken är oftast dålig hantering av livsmedel. Dålig hygien kan
förekomma såväl på matställen som i dagligvarubutiker.

Inspektörerna på miljö- och stadsbyggnadskontoret gör regelbundna
inspektioner till medborgarnas bästa. Det finns ett allmänintresse att
inspektionsresultaten publiceras så att Danderydsborna kan ta del av
dem. Det gäller ju vår hälsa. Det är viktigt för Danderydsborna att
få reda på att deras matställe/daglig varubutik har inspekterats. Det
gäller såväl om inspektionen varit utan anmärkning som om det finns
anmärkningar.

Redan i dag finns det möjlighet att publicera inspektionsresultat. Man
får till exempel publicera resultat av inspektioner när det gäller
matställen som drivs i bolagsform. Nu har enligt tidningsuppgifter
datainspektionen gett klartecken till Jönköpings kommun att på inter-
net publicera sina resultat när det gäller pizzerior som är enskilda
firmor. Livsmedelsverket har lämnat ett förslag till datainspektionen
som, om det går igenom, gör det möjligt att publicera alla resultat på
internet.

Vi anser att Danderyds kommun skall publicera sina inspektions-
resultat. När miljö- och hälsoskyddsinspektörerna gör olika före-
lägganden är det viktigt att också publicera när företaget gjort vad de
blivit ålagda och alltså rättat till problemen.

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi kommunfullmäktige
besluta uppdra åt miljö- och hälsoskyddsnämnden

att när det gäller matställen och dagligvarubutiker
publicera sina inspektionsresultat på kommunens hemsida.

 

Danderyd 2004 09 27
Siv Sahlström (c)