Till kommunfullmäktige i Danderyd.

Motion om att exploatera OK-tomten i Mörby
Centrum och där ge möjlighet att lägga en
lågprisbutik som blir tillgänglig också för dem
som inte är bilburna, bygga studentbostäder på
baksidan av byggnaden och erbjuda OK en ny
placering vid motorvägen.

Avtalet med OK går ut i år. Vi anser det angeläget att man nu
äntligen tar itu med arbetet med denna plats. Denna centralt belägna
mark är värdefull och skulle kunna exploateras. Det finns enligt
uppgift inte något intresse hos ägaren till Mörby centrum att öppna
en lågprisbutik inom sin anläggning. På OK-tomten som kommunen
äger skulle vi kunna erbjuda en lågprisbutik att etablera sig. Det
skulle innebära en förstärkning av vårt centrumområde genom att
fler Danderydsbor skulle kunna finna det attraktivt att handla där.

Tendensen är att man alltmer bygger fast sig i anläggningar som
kräver bil. Dessa centra anser vi kan ligga längre ut. En lågprisbutik
i Mörby Centrum skulle ge också dem som saknar bil möjlighet att
handla billigt. Det är den plats i kommunen som har bäst allmänna
kommunikationer.

När arbetet med detaljplanen för Mörbylund pågick föreslog Dan-
derydscentern att studentbostäder skulle byggas på baksidan av det
stora kontorskomplexet. Dessvärre fick vi inte gehör för detta. Vi
återkommer nu med vårt förslag om studentbostäder. Vi anser att
man bör pröva möjligheten att bygga små lägenheter, studentbo-
städer, på baksidan av byggnaden på OK-tomten. Vi vet att studen-
terna vill bo nära kommunikationer och affärer. Detta läge skulle ur
den synpunkten vara lysande. Samtidigt som denna planering pågår måste OK erbjudas ett alternativt läge företrädesvis vid motorvägen.

 

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi kommunfullmäktige
besluta uppdra till berörda organ

att undersöka möjligheten att exploatera OK-tomten och
där ge möjlighet att lägga en lågprisbutik som kan vara
tillgänglig också för dem som inte är bilburna.

att pröva möjligheten att bygga små lägenheter, student-
bostäder, på baksidan av byggnaden.

att erbjuda OK en ny placering vid motorvägen.

Danderyd 2004 11 29

Siv Sahlström (c)