Till kommunfullmäktige i DanderydMotion om krav på säkerhetsbälten i bussar som används i kommunens verksamhet.


Problemet med att det inte finns säkerhetsbälten i bussar har tidigare påtalats särskilt i samband med skolskjutsverksamhet. Helt nyligen inträffade en trafikolycka där en buss med barn som passagerare var inblandad. Dessbättre klarade barnen sig fysiskt bra i olyckan just på grund av att de hade säkerhetsbälten.

Kommunens resultatenheter anlitar ibland buss för olika transporter. När man handlar upp eller beställer en sådan tjänst måste det ställas krav på att bussen skall vara utrustad med säkerhetsbälten.

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi kommunfullmäktige besluta uppdra åt berörda organ

att ställa krav på att alla bussar som upphandlas eller beställs genom kommunens försorg skall vara utrustade med säkerhetsbälten.


Danderyd 2003 03 03


Siv Sahlström (c)