Till kommunfullmäktige i Danderyd
Motion angående kraftledningarna genom Rinkebyskogen och Enebyberg.

Koncessionen för 220-kV - ledningen i nordsydlig riktning genom Danderyd gick ut redan år 2000. Energimyndigheten har den 22 januari 2002 anmodat Svenska Kraftnät att ta fram ett nytt koncessionsförslag omfattande såväl luftledning som jordkabel, i en sträckning som i mindre omfattning än nuvarande kabelalternativ kommer i direkt konflikt med bebyggelsen. Svenska Kraftnät har nyligen presenterat ett antal alternativ till ny sträckning. Alternativen omfattar såväl luftledning som kabelförläggning i jord i en grav, som är fyra meter djup och fem meter bred, vilket innebär stora ingrepp i naturen i bägge fallen. Något tunnelalternativ finns inte med i utredningen.

I Solna har man tunnelförlagt ledningarna. En tunnel cirka 70 meter under marken påverkar inte ovanliggande mark. En tunnel kan i princip dras kortaste vägen genom området. En tunnel ligger så långt under marken att magnetfältet blir obetydligt vid marknivån.

Tunnelförläggningen genom Bergshamra är cirka två km lång och kostade 88 miljoner kronor, vilket var billigare än beräknat. Kostnaden per löpmeter blev 44.000 kronor. Frösundatunneln kommer att bli cirka 2,5 km lång och beräknas kosta cirka 130 miljoner kronor, dvs 52.000 kronor per löpmeter. Antagligen är denna kostnad beräknad i överkant.

Enligt Svenska Kraftnät skulle en tunnelförläggning av ledningarna genom Danderyd - Täby kosta cirka 300 - 400 miljoner kronor. Detta torde vara en överskattning. Rakaste vägen genom Danderyd - Täby är cirka 5,4 km, varav något mindre än hälften skulle ligga i Danderyd. Jämför man med Solnatunneln skulle en 5,4 km lång tunnel kosta cirka 280 miljoner kronor varav mindre än hälften för Danderydsdelen. Denna kostnad skall givetvis betalas av Svenska Kraftnät. Ledningen är en av huvudlederna som försörjer Stor-Stockholm med el och givetvis skall inte Danderyd stå för kostnader för Stockholms elförsörjning. Danderyds ansvar i detta läge är Danderydsbornas hälsa och miljö.

Det måste vara rimligt att kräva att ett affärsdrivande verk står för de olägenheter det åsamkar, allt enligt ”polluters pay” - principen. En engångskostnad för en tunnelförläggning är ingalunda ett orimligt krav när det gäller hela Stor-Stockholms elförsörjning. Man kan jämföra med Arlandabanan, som kostade över åtta miljarder kronor innan den slutligen var färdig.

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi kommunfullmäktige besluta uppdra åt berörda organ

att kräva att ett tunnelalternativ skall ingå i beslutsunderlaget.

att verka för att ett tunnelalternativ genomföres.


Danderyd 2003 05 12


Siv Sahlström (c)