Till Danderyds kommunfullmäktigeMotion om att undersöka om det är möjligt för Danderyds kommun att använda kombinationsbudgivning.

2002 02 04 väckte Danderydscentern en motion där vi föreslog att fullmäktige skulle besluta ”1. Uppdra åt revisorerna att med anledning av den avslöjade kartellbildningen genomföra en granskning av alla affärer inom anläggnings- och byggsektorn och av markförsäljningar som Danderyds kommun gjort under de senaste tio åren. 2. Undersöka om det är möjligt för Danderyds kommun att använda kombinationsbudgivning”.

Vi skrev bl a ”I Uppsala har, enligt samma artikel, datalogiprofessorn Arne Andersson, som också driver sitt företag Trade Extensions, utvecklat en metod för hur man ska kunna skapa förutsättningar för en effektivare och mer flexibel upphandling. Metoden kallar han kombinationsbudgivning och den ger både små och stora anbudslämnare. En av fördelarna med metoden är att den avslöjar metodiska avvikelser i stora anbud, som till exempel kan bero på kartellöverenskommelser”.

Som svar på motionen finns ett PM från ledningsstaben som överhuvudtaget inte behandlar motionens yrkande om kombinationsbudgivning. I tekniska nämndens promemoria står emellertid bland annat följande ”Motionärerna föreslår att kommunfullmäktige beslutar undersöka om s.k. kombinationsbudgivning enligt en modell framtagen av en professor Arne Andersson kan användas i Danderyd. Motionärerna har inte närmare beskrivit vad den s.k. kombinationsbudgivningen går ut på eller vilka eventuella fördelar som kan vinnas. Kontoret kan därför inte närmare kommentera detta (kursiverat av mig) .....”.

Svaret är häpnadsväckande. Vad tekniska kontoret med detta säger är alltså dels att man inte följer den aktuella forskningen inom ett område som i så stor omfattning berör dess verksamhet dels att man inte är intresserad av att undersöka vad en metod som man får tips om går ut på och om den kan förbättra kontorets upphandling.
Det åligger inte förtroendevalda, som för övrigt inte är sakkunniga i ämnet, att följa aktuell forskning, läsa in och beskriva för ingenjörerna på tekniska kontoret nya metoder, vad de går ut på, hur de kan användas och vilka eventuella fördelar som kan vinnas. Jag har nu emellertid med anledning av ovanstående svar på motionen skaffat fram en del material om kombinationsbudgivning, vilket jag bifogar. Ytterligare material finns enkelt tillgängligt på Uppsala universitets hemsida. Därifrån kan man även komma till Uppsalaföretaget Trade Extensions för mer information.

Vägverket har använt kombinationsbudgivning för målningsarbeten och använder nu samma teknik för asfaltupphandlingar. Metoden har med framgång använts inom såväl offentlig som privat upphandling.

Jag bifogar nu Arne Andersson, Mattias Tenhunen, Fredrik Ygge: Integer Programming for Combinatorial Auction Winner Determination, som är det vetenskapliga underlaget för den nya metoden. Jag bifogar också Sören Karlsson, Anders Lunander: Vägverkets upphandling av beläggningsarbeten 2003 inom Region Mälardalen, som är en utvärdering av deras upphandling av beläggningsarbeten enligt den nya metoden.

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag kommunfullmäktige besluta

uppdra åt tekniska nämnden att undersöka om det är möjligt för Danderyds kommun att använda kombinationsbudgivning.


Danderyd 2003 09 22


Siv Sahlström (c)Bilagor:
1. Arne Andersson, Mattias Tenhunen, Fredrik Ygge: Integer Programming for Combinatorial Auction Winner Determination

2. Sören Karlsson, Anders Lunander: Vägverkets upphandling av beläggningsarbeten 2003 inom Region Mälardalen