Till kommunfullmäktige i DanderydMotion om att ompröva kommunens placeringsreglemente för den långsiktiga externa kapitalförvaltningen av Danderyds tillgångar för pensionsutbetalningar.

1998 avsatte kommunen 300 miljoner kronor för extern långsiktig kapitalförvaltning. Kommunfullmäktige fastställde ett placeringsreglemente som angav att kapitalet i första hand skulle användas för framtida pensionsutbetalningar av pensionsförmåner intjänade före den 1 januari 1998. Fullmäktige fastställde också hur kapitalförvaltaren skulle få placera kapitalet, 50% i aktier och 50% i räntebärande papper och vilka avvikelser från detta som kunde tillåtas.

Under 2002 minskade marknadsvärdet på tillgångarna med 68,5
miljoner kronor.19 miljoner kronor användes för att finansiera
pensionsutbetalningarna under året. Underskottet var således 49,5 miljoner kronor, oerhört mycket pengar. I redovisningen av detta skriver ledningsstaben ”Detta innebär att förvaltarna presterade ett resultat som var 1,8 procentenheter sämre än jämförelseindex.”.

Under de två senaste åren har förvaltningen gått med ökande underskott. I ovannämnda promemoria står ”Över hela perioden 4 maj 1998 - 31 december 2002 redovisas dock en positiv avkastning på 1,5%”. Observera ordet dock. Det leder tanken till att det trots allt gått ganska hyggligt. Så är det naturligtvis inte. Mer relevant är att jämföra med vad kommunen hade fått i avkastning vid en alternativ placering i räntebärande papper. I förhållande till en placering i räntebärande papper har kommunen förlorat mycket pengar. Och förlusterna fortsätter i januari med 3,7 miljoner kronor.

Danderydscenterns gruppledare har vid upprepade tillfällen tagit upp och även i kritiska lägen begärt extra sammanträde (sommaren 2002) om att så stor del av kapitalet ligger i aktier. Denna oro har dock inte delats av övriga. Man har ansett att vi inte begriper detta och inte skall lägga oss i det. Vi följer ju dessutom kommunfullmäktiges placeringsreglemente hävdar man. Och så är det ju. Kommunstyrelsen är emellertid skyldig att ta upp frågor till fullmäktiges prövning om man bedömer att något hänt som ger anledning till en omprövning.

Det är nu en helt annan situation än 1998. Den placeringspolicy som då antogs bedömdes som en ansvarsfull och försiktig hantering av kapitalet. I dag är läget ett helt annat. Det är svårt att tro att fullmäktige, om pengarna skulle placeras i dag, skulle antagit samma regler. Det som ansågs som en försiktig placeringsstrategi 1998 är inte en försiktig strategi i dag. I massmedia har under flera års tid levererats larmrapporter om riskerna med för stor exponering mot aktier.

Den 12 februari i år finns en artikel i DN:s Ekonomidel med rubriken ”Företag vågar inte satsa pensionspengar på börsen”. ”När det stod som högst hade vi en aktieexponering på mellan 50 och 60 procent. Nu är det snarare ner mot 20%” säger den placeringsansvarige på Nordea. Banken gör således i dag bedömningen att man inte vågar ha mer än 20% av sitt pensionskapital i aktier. Danderyds kommun har cirka 50%. Byggföretaget Skanska har en fjärdedel av alla pensionsmedel i aktier. Finanschefen på Posten säger ”Vi har haft en konservativ och försiktig placering. Väsentligt mer än hälften av portföljen är placerad i realränteobligationer”. I Danderyds kommun, som hanterar skattepengar, fortsätter vi dock med samma reglemente som 1998.

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi kommunfullmäktige besluta uppdra åt kommunstyrelsen

att se över och lägga fram förslag om att ompröva kommunens placeringsreglemente för den långsiktiga externa kapitalförvaltningen av Danderyds tillgångar för pensionsutbetalningar.

Danderyd 2003 03 03


Siv Sahlström (c)