Till kommunfullmäktige i Danderyd


Motion om att minska kommunens kostnader genom att införa elektronisk handel såväl centralt som ute på de olika resultatenheterna.

1997 04 14 väckte Danderydscentern en motion om införande av elektronisk handel. Vi föreslog att kommunfullmäktige skulle besluta uppdra åt berörda organ att ”utreda möjligheterna att införa elektronisk handel i Danderyds kommun såväl centralt som ute på de olika resultatenheterna”.

Motionen behandlades i kommunstyrelsen 1998 04 20. Beslutet blev ”Kommunstyrelsen uppdrar åt servicekontoret att inom en kostnadsram om 200.000 kronor genomföra ett pilotprojekt med elektronisk handel. Erforderliga medel anvisas ur kommunstyrelsens anslag för strukturförändringar i 1998 års budget.”

Kommunfullmäktige beslöt drygt en månad senare (1998 06 08) att ”Motionen skall anses besvarad med hänvisning till kommunstyrelsens beslut om genomförande av ett pilotprojekt.” Alltså totalt bifall till motionen.

Trots detta beslut för drygt fyra och ett halvt år sedan har inte pilotprojektet genomförts. En utredning gjordes och man bestämde vilka som skulle vara med i försöket. Men försöket genomfördes aldrig. Inledningsvis berodde det på personalproblem på gymnasiet som var en av de enheter som skulle ingå i projektet. Trots att Siv Sahlström vid upprepade tillfällen tog upp frågan om att fullfölja projektet i kommunstyrelsens arbetsutskott ledde det inte till något resultat.

De senaste åren har vi i Danderydscentern försökt få gehör för att införa elektronisk handel genom att lägga in det i vårt budgetförslag. Om fullmäktige följt vårt förslag och lagt in en besparing skulle det tvingat kommunstyrelsen att ta itu med saken. Dessvärre har vi inte fått gehör för vårt yrkande i fullmäktige.

Mycket har hänt på de sex år som gått sedan motionen väcktes. Svenska kommunförbundet, landstingsförbundet, statskontoret och kammarkollegiet har i flera år bedrivit ett arbete med att främja förutsättningarna för elektronisk handel. Detta för att skapa kostnadseffektivare hantering av inköps- och fakturaprocesserna.

I december 2002 kunde man i DN läsa om hur Eskilstuna hade sparat två miljoner kronor om året sedan de infört elektronisk handel på daghem, skolor och äldreboenden. 96% av livsmedlen beställs idag från företag som kommunen förhandlat fram bästa pris med. Vidare räknar de med nästan en halvering av kostnaden per faktura.

I Skövde har arbetstiden för kommunens centrala faktura- och orderadministration minskat med 15 % genom införande av elektronisk handel. Dessutom har kostnaden för varje måltid på daghem, i skolor och på äldreboenden minskat med en krona.

Kommunförbundet anser att det är ett sätt att spara stora pengar och räknar med att nästan en tredjedel av kommunerna kommit igång med elektronisk handel.

Danderydscentern tog således i ett mycket tidigt skede initiativ till införande av elektronisk handel i Danderyd. Vi såg att det skulle vara möjligt att spara stora pengar på detta dels rent administrativt men också naturligtvis för att man som stor kund kan göra ekonomiskt fördelaktiga upphandlingar, som resultatenheterna kan ropa av mot. Danderyds kommun har nu alldeles i onödan låtit pengar rulla iväg, ett oförsvarligt och onödigt slöseri med skattepengar, genom att inte införa elektronisk handel. Dessutom är de pengar som vi lade ner på en utredning om pilotprojektet kastade i sjön.

Nu sex år efter det att den förra motionen väcktes finns det ingen anledning att genomföra ett pilotprojekt. Det finns i dag så mycket erfarenhet och kunskap om detta att det bara är att sätta igång.

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi kommunfullmäktige besluta uppdra åt berörda organ

att minska kommunens kostnader genom att införa elektronisk handel såväl centralt som ute på de olika resultatenheterna.

Danderyd 2003 02 03


Siv Sahlström (c)