Till kommunfullmäktige i Danderyd.
Motion om att minska genomfartstrafiken på Enebybergsvägen genom att begära att Täby kommun avleder trafiken norr om Danderyd via Enhagsvägen mot E18.

Danderydscentern har under en lång följd av år engagerat sig starkt mot genomfartstrafiken i Enebyberg. Vi föreslog redan 1979 att trafiken skulle avlänkas norr om Enebyberg och ledas via Enhagsvägen till motorvägen.

I all modern trafikplanering strävar man efter att så snart som möjligt få ut trafiken på de stora lederna. Genomfartstrafiken skall inte gå inne i ett tättbebyggt samhälle när det finns alternativ. Vi har en stor motorväg som går rätt igenom vår kommun och som tar emot stora mängder trafik norrifrån. Det är helt orimligt att vi dessutom skall ha genomfartstrafik inne i ett villaområde.

Vi har i en lång rad motioner lagt fram olika förslag att minska genomfartstrafiken i Enebyberg bland annat genom att avleda eller försöka påverka trafiken att ta av mot motorvägen norr om Enebyberg. Vi har också motsatt oss alla förslag som skulle innebära en ökad trafikbelastning på Enebybergsvägen.

Nu har Danderyd fått ett förslag till ny detaljplan för etablering av en lågprisbutik i Täby för yttrande. Kommunstyrelsens arbetsutskott har yttrat sig över detaljplanen på följande sätt ”Under förutsättning att trafiken norr om Enebyberg avledes via Enhagsvägen mot E18 har Danderyds kommun inget att erinra mot detaljplan för detaljhandel i Ella Gård i Täby enligt samrådsförslag godkänt av Täby miljö- och byggnadsnämnd den 14 januari 2003 §10”.

I den samrådsredogörelse som Täby nu skickat till kommunen framgår att Danderyds propå inte beaktats. Man skriver ”Täby kommun avser inte vidta särskilda vägvisnings- eller fysiska åtgärder i vägnätet för att avleda trafik via Enhagsvägen mot E18”.


Det är förvånande att man inte vill göra någonting för att tillgodose Danderyds högst befogade önskemål, när man nu vill placera en verksamhet som drar mycket trafik i Danderyds omedelbara närhet. Nu är det ju emellertid så att yttrandet är skrivet på Plan- och exploateringsenheten den 3 mars. Troligen har planen passerat byggnadsnämnden i Täby utan invändning eftersom samrådsredogörelsen översänts till Danderyd. Den bör dock inte ha hunnit till den högsta politiska instansen dvs kommunfullmäktige knappast ens till kommunstyrelsen. Mot denna bakgrund finns det anledning för Danderyd att begära förhandlingar med Täby och påpeka hur viktigt det är för oss att de äntligen tillmötesgår oss i denna fråga. Det borde också vara av intresse för Täby med en god grannsämja.

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi kommunfullmäktige besluta uppdra åt berörda organ

att    inleda förhandlingar med Täby med uppdrag att åstadkomma en lösning som innebär att genomfartstrafiken genom Enebyberg leds eller genom trafikreglering påverkas att köra ut på motorvägen norr om Enebyberg.

Danderyd 2003 03 31


Siv Sahlström (c)