Till kommunfullmäktige i DanderydMotion om att i enlighet med polisens önskemål och som ett led i att bekämpa brottsligheten inrätta ett brottsförebyggande råd i Danderyd.


2001 01 29 väckte jag en motion i vilken jag bland annat skrev:
”I Lokaltidningen nr 3 finns en artikel som beskriver hur Täby startat ett brottsförebyggande råd. Målet är att minska brottsligheten. eller åtminstone hålla den på en konstant nivå. I dag finns det enligt uppgiften i Lokaltidningen 190 brottsförebyggande råd. Den vanligaste formen är att polis, kommun, företag, myndigheter och olika organisationer samverkar. Råden kan söka pengar hos den statliga myndigheten BRÅ, som ligger under justitiedepartementet. Där finns en avdelning som arbetar med stöd och utveckling till kommunala brottsförebyggande projekt.”

Motionen behandlades i kommunfullmäktige 2001 09 24. Fullmäktige avslog motionen med röstsiffrorna 27-18. Det är ett antal fullmäktigeledamöter, även från de partier som röstade emot förslaget, som åter diskuterat denna fråga med mig. Jag har fått intrycket att det nu kanske skulle kunna finnas en majoritet för ett brottsförebyggande råd och återkommer därför med förslaget.

Sedan motionen skrevs har ännu fler kommuner inrättat brottsförebyggande råd. I dag finns det ca 280 brottsförebyggande råd i landet, det vill säga nästan hundra fler än 2001. I Stockholms län finns 37. Orsaken till att de är så många är att det i Stockholm stad finns brottsförebyggande råd i stadsdelsnämnderna. Det är 20 kommuner i Stockholms län som har brottsförebyggande råd. Det är bara Danderyd Ekerö, Nykvarn, Salem, Solna och Vaxholm som inte har något.

Det fanns när motionen skrevs och finns alltjämt ett starkt önskemål från polisen att Danderyd skall inrätta ett brottsförebyggande råd. Detta framkom i samband med att motionen behandlades. Närpolischefen skrev till kommunen och föreslog att Danderyd skulle inrätta ett brottsförebyggande råd. Polismästaren var på besök i Danderyd och framhöll då också önskemålet om ett brottsförebyggande råd. Danderyds närpoliser var också mycket angelägna om att Danderyd skulle starta detta samarbete.

Polisresurserna är otillräckliga och måste utökas, men även med en kraftigt utökad poliskår måste vi vanliga medborgare på olika sätt, så gott vi kan, bistå polisen i kampen mot en brottslighet som hotar oss och vårt öppna samhälle. När nu polisen anser att vi kan hjälpa till med detta genom att etablera ett samarbete i ett brottsförebyggande råd, så borde det vara en självklarhet för oss att vi gör detta.

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag kommunfullmäktige besluta uppdra åt kommunstyrelsen

att i enlighet med polisens önskemål och som ett led i att bekämpa brottsligheten inrätta ett brottsförebyggande råd i Danderyd.


Danderyd 2003 10 20


Siv Sahlström (c)