Till kommunfullmäktige i Danderyd
Motion om att undersöka möjligheten att överföra ansvaret för primärvården från landstinget till kommunen och genomföra en skatteväxling som ger full ekonomisk kompensation.

Under 1990-talet övertog kommunerna ansvaret för långvården, omsorgen och psykiatrin från landstingen. Kommunerna saknade av förklarliga skäl erfarenhet inom detta område trots detta har förhållandena i huvudsak varit positiva.

Det som har varit ett problem är läkarinsatserna som tidvis varit obefintliga eller helt otillräckliga. Danderydscentern har i två olika motioner dels 1993 dels 1998 bland annat tagit upp frågan om den medicinska kompetensen på våra sjukhem och äldreboenden. Ansvaret för läkarinsatserna har nämligen legat kvar hos landstinget. Kommunen har ansvar för patienterna upp till sjuksköterskenivå. Detta har varit ett stort bekymmer som vi förutom i motioner också påtalat i t ex budgetbehandlingen där vi utan framgång begärt medel för en läkare med geriatrisk specialistkompetens.

Vi har ansett att det är orimligt att patienterna skall komma i kläm, medan kommunen och landstinget strider om vem som skall betala. Vår inställning har varit att kommunen skall lösa problemet och se till att de Danderydsbor som ligger på t ex våra sjukhem får den vård de behöver och inte drabbas av onödigt lidande. Därefter får vi begära ersättning från landstinget. Förhållandena när det gäller just läkarkompetens har enligt uppgift förbättrats under senare år.

Det finns dock en hel del andra problem inom dagens primärvård där det råder oklarheter om vad som ligger inom kommunernas respektive landstingens ansvarsområden. Patienter kommer i kläm och det är naturligtvis inte bra.

Riksdagen beslutade 1991 att på försök införa kommunal primärvård i bl a Sigtuna kommun. Erfarenheterna av detta försök var positiva men det fick avbrytas 1999 då försökstiden gick ut och Landstinget inte ville permanenta kommunalt driven primärvård.
Danderyds kommun har begärt att få genomföra ett försök med kommunal primärvård. När vi ansökte om detta var den ovannämnda försöksverksamheten inne i sitt slutskede och vi fick då avslag på vår begäran.

Nu kommer det enligt uppgift att bli en stor omorganisation inom Stockholms läns landsting. Den tidigare decentraliserade verksamheten kommer att centraliseras under den kommande mandatperioden. Sjukvårdsområden, sjukvårdsstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden, förvaltningar mm skall samordnas och läggas in under landstingskontoret och landstingsstyrelsen och det skall det bli en hård politisk styrning från landstingsrådsnivån.

I detta läge befarar vi att primärvården kan få stora problem i sin dagliga verksamhet. Sannolikt skulle vårdcentraler och husläkarmottagningar som är vana att arbeta i en decentraliserad organisation passa bättre i den kommunala verksamheten där andra viktiga delar av vården redan finns.

Eftersom det redan i dag är problem med oklara ansvarsgränser finns det skäl att tro att detta kommer att förvärras med den nya organisationen. Kommunerna ansvarar för äldreomsorg och sjukhemsboende, behovet av sjukvård och omsorg ökar med åldrandet. Psykiatrin och omsorgen är andra områden som innebär att kommunernas behov av mer medicinsk kompetens ökar.

Läkarkompetensen finns inom landstinget. När behovet av sjukvårdande insatser uppstår övergår ansvaret till en annan huvudman. Här uppstår ett gränsland mellan kommun och landsting. Ett flertal viktiga frågor som berör människors välbefinnande, som bl a hemsjukvården, rehabiliteringen och vården i livets slutskede riskerar att hamna i detta gränsland.

Om det är samma huvudman underlättar det samordningen mellan kommunens vård och omsorg och primärvården. Det gäller särskilt för vården av äldre men troligen skulle också barn/skolhälsovården fungera bättre med en huvudman. Det är viktigt att en helhetssyn på den sjuke präglar hela synsättet inom vård och omsorg. Det är också viktigt att de verksamheter som ligger nära människans vardag läggs hos kommunen.

Mot bakgrund av den mycket bekymmersamma ekonomiska situation som landsting och kommuner befinner sig i är det dessutom slöseri att ha parallella organisationer. Om man i stället kan ge den service och vård som behövs utan att diskutera vem av huvudmännen som skall betala gagnar man framför allt dem av våra medborgare som behöver vård men även alla skattebetalare. Vi kan få mer resurser till vården om administration och byråkrati förenklas. Ett kommunalt övertagande av primärvård förutsätter naturligtvis en skatteväxling från landsting till kommun. En skatteväxling som ger full ekonomisk kompensation för de faktiska kostnaderna.

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi kommunfullmäktige besluta uppdra åt berörda organ

att undersöka förutsättningarna för att överföra ansvaret för primärvården till kommunen och att beräkna kostnaderna för detta så att kommunen får full ekonomisk kompensation.

att ta upp överläggningar med Stockholms läns landsting om ett sådant överförande och därav följande skatteväxling.


Danderyd 02 11 11


Siv Sahlström (c)