Till kommunfullmäktige i DanderydMotion om att uppta förhandlingar om och undersöka möjligheten att bygga loftgångslägenheter för studenter på baksidan av kontorshuset i Mörbylund
.

Danderydscentern föreslog när detaljplanen för Mörbylund behand-lades att man skulle bygga loftgångslägenheter för studenter på bak-sidan av den stora kontorsbyggnaden. Vi engagerade oss hårt genom hela planprocessen i detta vårt förslag. Dessvärre fick vi inte gehör för det.

Nu har efterfrågan på kontorslokaler minskat kraftigt och det finns i dag många tomma lokaler. Man har börjat bygga bostäderna i Mörbylund, men kontorsfastigheten har man inte börjat med. Detta projekt ligger enligt uppgift helt stilla.

Mot denna bakgrund finns det anledning att åter väcka frågan att bygga studentbostäder i enlighet med vårt tidigare förslag. Företaget kanske med den nu uppkomna situationen är mer intresserade av en sådan lösning. Vi måste i så fall ändra detaljplanen, men om man kan komma överens om det är det inte något problem.

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi kommunfullmäktige besluta uppdra åt kommunstyrelsen

att uppta förhandlingar om och undersöka möjligheterna att bygga loftgångslägenheter för studenter på baksidan av kontorshuset i Mörbylund.


Danderyd 2002 08 22


Siv Sahlström (c)