Till kommunfullmäktige i Danderyd


Motion om att utreda och redovisa om och i så fall på vilket sätt maxtaxan påverkat kvaliteten inom barnomsorgen, t ex barngruppernas storlek, och om några kommunala eller privata enheter har fått ekonomiska problem efter införandet av maxtaxan.

Maxtaxan inom barnomsorgen som infördes från årsskiftet är en genomgripande förändring. För Danderyd som hade ett timavgiftsbaserat betalningssystem befarades också att det skulle leda till mycket högre kostnader. Farhågor har också framförts att det skulle bli svårt för vissa privata enheter att klara sig med det nya systemet. Fullmäktige beslutade därför att det skulle utbetalas en övergångsersättning till privata utförare.

Det är av stor vikt att vi följer upp och utvärderar vilka konsekvenser införandet av det nya systemet får i första hand för barnen. Har det nya systemet lett till några kvalitetsförsämringar inom barnomsorgen? Har barngrupperna blivit större?

Det är av största vikt att fullmäktige får en sammanställning av detta från såväl barn- och utbildningsnämnden som produktionsstyrelsen så att vi kan följa upp resultatet av införandet av maxtaxan och om det behövs gå in och rätta till sådant som förorsakat problem. Det är också nödvändigt att vi till kommunförbundet och statliga myndigheter rapporterar in utvecklingen inom barnomsorgen efter det maxtaxan införts.

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi kommunfullmäktige besluta uppdra åt berörda organ att utreda och redovisa

om och i så fall på vilket sätt maxtaxan påverkat kvaliteten inom barnomsorgen, t ex barngruppernas storlek, och om några kommunala eller privata enheter har fått ekonomiska problem efter införandet av maxtaxan.

Danderyd 2002 05 13


Siv Sahlström (c)