Till kommunfullmäktige i DanderydMotion om att undersöka möjligheten att låta Danderydsborna få tillträde till Danderyds golfbana, Knattegolfbanan, under vissa bestämda tider.


Det uppstår av och till konflikter vid våra golfbanor, konflikter mellan golfspelarna och passerande Danderydsbor. Särskilt påfallande är det vid Danderyds golfbana, Knattegolfbanan. Det är inte bra att det är så mycket konflikter mellan dem som spelar golf och dem som rör sig i området.

Det som från början var avsett att vara en mindre golfbana för ungdomsverksamhet har utvecklats till att bli en golfbana också för
vuxna. Man kan naturligtvis - och med visst fog - hävda att det är bättre att anläggningen används av t ex pensionärer, som har möjlighet att spela mitt på dagarna när ungdomarna är i skolan, än att den står tom. Emellertid är det ju också andra, barn och vuxna, som har intresse av att röra sig inom området.

När det gäller våra skridskobanor har man vissa tider för allmänhetens åkning. Frågan är om man inte skulle kunna ordna det så att de Danderydsbor som inte spelar golf skulle kunna få tillträde till Danderyds golfbana vissa tider på dagen. Vi tänker oss då en väl annonserad ”allmänhetens timmar”.

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi kommunfullmäktige besluta uppdra åt berörda organ

att undersöka möjligheten att låta Danderydsborna få tillträde till Danderyds golfbana, Knattegolfbanan, under vissa bestämda tider.

Danderyd 2002 06 10


Siv Sahlström (c)