Till kommunfullmäktige i DanderydMotion om att undersöka möjligheterna att samtidigt tunnelförlägga E18 och kraftledningarna genom Danderyd.

När E18 en gång byggdes fanns det också ett förslag att man skulle lägga vägen i tunnel. Kostnaden för detta var högre. Enligt en då aktiv förtroendevald en halv miljon kronor (uppgiften inte kontrollerad). Man tyckte det var för dyrt. I efterhand, när han såg bilismens utveckling, tyckte han att det var ett oklokt beslut att man inte valde att lägga motorvägen i tunnel. Då framstod skillnaden i kostnad som liten. Vi är nog många som håller med.

I slutet på 70-talet väckte den dåvarande ordföranden i Naturvårdsnämnden Rolf Sundqvist (c) förslaget att man skulle överdäcka motorvägen. Förslag om överdäckning eller tunnelförläggning har sedan återkommit med jämna mellanrum. I början på 90-talet var det till och med ett byggföretag som räknade på om det var möjligt att finansiera en tunnelförläggning genom att bygga på den frilagda marken.

2000 12 11 väcktes en s-motion i fullmäktige om en gigantisk överdäckning inte bara av motorvägen utan också av stora områden i anslutning till denna. Jag tror aldrig jag sett ett så hänsynslöst förslag. Det finns anledning att därför i samband med att detta förslag behandlas också diskutera det enligt vår mening ur miljö- och stadsbyggnadssynpunkt betydligt bättre förslaget med tunnelförläggning.

För närvarande diskuteras hur vi skall bli av med luftledningarna som skapar oro bland befolkningen, hindrar oss att bygga på vissa ställen (t ex Solgården), inte är estetiskt tilltalande, helt enkelt inte hör hemma i tättbebyggt område.

Det finns ett förslag framtaget på hur man skulle kunna samordna byggandet av Norra Länken med att lägga ned kraftledningarna i Nationalstadsparken i tunnel. Huvudtunneln planeras utföras som två separata tunnelrör med två körfält i varje tunnelrör. Genom att bredda ett av tunnelrören skulle 220 kV-kablarna förläggas i en nisch längs körfälten.

Det vore bra om man kunde studera detta förslag och se om det finns möjlighet att också samordna en tunnelförläggning av E18 med tunnelförläggning av kraftledningarna. Man borde ta ett samlat grepp på detta. På så sätt skulle vi lösa båda dess problem.

En samordning borde även vara ekonomiskt fördelaktig. Man kunde låta några stora byggföretag räkna på det. Eftersom det är brist på central mark och stort behov av bostäder för närvarande borde det vara särskilt attraktivt för byggföretagen. Förhandlingar borde samtidigt inledas med Vattenfall och Vägverket. De pengar som de skulle varit beredda att skjuta till för att på annat sätt förbättra miljön skulle kunna delfinansiera projektet.

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi kommunfullmäktige besluta uppdra åt berörda organ

att undersöka möjligheterna att samtidigt tunnelförlägga E18 och kraftledningarna genom Danderyd.

Danderyd 2001 01 29


Siv Sahlström (c)