Till kommunfullmäktige i Danderyd
Motion om att ordna ett seminarium för förtroendevalda och tjänstemän om trafikmiljö och trafiksäkerhet om möjligt i samarbete med Täby eller annan kommun.

Det finns mycket samlad kunskap om utformningen av tätortsmiljön både i Sverige och omvärlden. Det finns gott om både gamla och nya lyckade exempel på bra lösningar på hur trafikmiljön kan utformas, så att vi följer regler och har rätt fart utan övervakning och mängder med trafikskyltar. Ingen skall hindras, men den som väljer att köra bil skall av trafikmijön få hjälp att hålla rätt hastighet och korsningarna skall göras säkrare. En rätt utformad miljö ger mindre olycksrisk och en eventuell olycka får mindre konsekvenser om man i konfliktpunkterna kan hålla hastigheten nere.

Det går att även i befintlig bebyggelse utforma miljön så att barn själva kan ta sig till skola, kompisar och aktiviteter utan att föräldrarna behöver skapa nya trafiksäkerhets- och miljöproblem genom att skjutsa barnen. Barnen får mer daglig motion och blir självständigare och mognare. Många föräldrar vågar i dag inte låta sina barn gå själva eftersom trafikmiljön är så farlig.

Vi måste skapa ett samhälle där medborgarna kan få daglig motion genom att våga gå och cykla mer. Det förbättrar också miljön och leder till att parkeringsproblemen vid kommunikationer och affärer minskar. Inaktivitet är i dag ett stort hälsoproblem oberoende av ålder.

Det skulle vara bra om man kunde ordna ett seminarium för Danderyds förtroendevalda och tjänstemän, om möjligt i samarbete med annan kommun, om trafikmiljö och trafiksäkerhet. Många nämnder är berörda av denna fråga.

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi kommunfullmäktige besluta uppdra åt Tekniska nämnden

att ordna ett seminarium för förtroendevalda och tjänstemän om trafikmiljö och trafiksäkerhet gärna i samarbete med Täby eller annan kommun.

Danderyd 2001 01 29


Siv Sahlström (c)