Till kommunfullmäktige i DanderydMotion om att ge nämnderna möjlighet att ha öppna nämndsammanträden så att Danderydsborna kan närvara och följa de förtroendevaldas arbete (tredje försöket).

1995 02 20 motionerade Danderydscentern om att fullmäktige skulle göra det möjligt för nämnderna att ha öppna sammanträden. Tyvärr avslogs vår motion.

Vi skrev: ”De förtroendevaldas arbete bör ske under största möjliga öppenhet och insyn för medborgarna. De skall ha möjlighet att kontrollera och värdera sina valda ombuds arbetsinsats under mandatperioden. Danderydsborna skall kunna följa hur deras ombud röstar och också höra deras argument för att rösta på ett visst sätt.

Kommunallagen säger att nämndernas sammanträden skall hållas inom stängda dörrar. Samtidigt ger kommunallagen fullmäktige möjlighet att besluta medge att en nämnds sammanträden får vara offentliga.

Det är sedan nämnden själv som avgör om och vid vilka sammanträden allmänhet och massmedia får närvara.
När det gäller ärenden som avser myndighetsutövning t.ex. bygglov eller ärenden där det förekommer sekretessbelagda uppgifter får inte öppna nämndsammanträden förekomma.

I ett reglemente måste klargöras vilka ärendegrupper som får vara offentliga och vilka som måste hanteras inom stängda dörrar.

Rent praktiskt skulle man kunna göra så att man lägger alla ärenden där Danderydsborna kan få vara med först på föredragningslistan och de ärenden där de inte får vara med på slutet. De som infinner sig till sammanträdet kan då få veta redan från början vilka ärenden de får lyssna på.

Det är ingen tvekan om att det finns ett intresse hos
Danderydsborna att ha möjlighet att gå på sammanträden där frågor som de är intresserade av behandlas.”

1998 06 08 återkom vi med vårt förslag. Motionen besvarades 1999 04 12 på följande sätt:

1. Siv Sahlströms m fl (c) motion avslås.

2. Fullmäktige rekommenderar nämnderna att i frågor av allmänt intresse själva eller i samarbete med kommundelsråden genomföra informationsmöten där allmänheten inte bara får ta del av de politiska partiernas ställningstagande utan även har en möjlighet att framföra synpunkter.

Fullmäktiges rekommendation har under de tre och ett halvt år som gått sedan den gjordes inte lett till något resultat. Vi beklagar detta men är inte förvånade. Det kräver en viss arbetsinsats att ordna ett offentligt möte. Att öppna dörrarna till nämndsammanträdet kräver ingen arbetsinsats. Det är enkelt och kan genomföras direkt.

I en reservation mot kommunfullmäktiges beslut skrev vi bland annat följande:

”Kultur- och fritidsnämndens, Tekniska nämndens, Produktionsstyrelsens och Kommunstyrelsens majoritet är negativa till förslaget att ha öppna nämndsammanträden.

Socialnämnden, Barn- och utbildningsnämnden, Byggnadsnämnden och Miljö- och hälsoskyddsnämnden är positiva till att ha öppna sammanträden. För att dessa nämnder skall få ha det och kunna släppa in intresserade medborgare måste fullmäktige fatta ett beslut som säger att de får tillstånd att ha det. Sedan får nämnderna själva bestämma om och när de skall ha öppna sammanträden.

Vi tycker det är utomordentligt beklagligt att fullmäktiges majoritet inte är beredd att myndigförklara nämnderna och ge dem frihet att själva bestämma hur de skall ha det i detta avseende. Alla nämnder är genom det beslut som nu fattats förbjudna att vid något sammanträde öppna sina dörrar för Danderydsborna.”

I samband med översyn av nämndreglementen försökte vi återigen få gehör för vårt förslag genom att Siv Sahlström yrkade att följande tillägg skulle göras under rubriken ”Befogenheter” i alla nämnders och styrelsers reglemente ”Nämnden äger rätt att besluta om öppna nämndsammanträden inom de ramar som kommunallagen anger”. Yrkandet avslogs.

Med normal handläggningstid kommer denna motion att behandlas av det nya fullmäktige som väljs den 15 september. Det är vår förhoppning att dessa förtroendevalda skall vara beredda att visa en större öppenhet i denna fråga.

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi kommun-fullmäktige besluta

att ge nämnderna möjlighet att ha öppna nämnd-sammanträden så att Danderydsborna kan närvara och följa de förtroendevaldas arbete.

att införa ett tillägg under rubriken Befogenheter i alla nämnders och styrelsers reglemente med t ex följande lydelse ”Nämnden äger rätt att besluta om öppna nämndsammanträden inom de ramar som kommunallagen anger”.


Danderyd 2001 12 17Siv Sahlström (c)