Till kommunfullmäktige i Danderyd
Motion om att flytta lekplatsen som ligger rakt under kraftledningen i Enebyberg och att kontrollera att inga andra lekplatser ligger på detta olämpliga sätt.

Lekplatsen vid Breda vägen i Enebyberg ligger rakt under kraftledningen. En av mammorna i området märkte att hennes minsta barn, 2 år gammalt, vibrerade när det befann sig rakt under kraftledningen, särskilt i fuktig väderlek. När hon talade med andra mammor visade det sig att flera känt samma sak på sina barn. Dock inte på spädbarn eller äldre barn utan just på dem som var ca två år.

Mamman, som är röntgenläkare, talade med chefsfysikern på det sjukhus där hon arbetar. Han förklarade saken med att det är krypströmmar som går genom barnen och att de vibrerar vid just ca två års ålder har att göra med deras vikt.

Enligt uppgift har, på föräldrarnas begäran, magnetfältet på lekplatsen mätts upp. Man fann magnetfält på 1,5 - 10 mikrotesla. Vid slänggungan mätte man upp 10 mikrotesla, vid klätterplanket och rutschkanan 1,5 mikrotesla. Gränsvärdet är satt till 0,2 mikrotesla. Ändå har inte något gjorts åt lekplatsen.

Det finns nu en stor, befogad, oro hos föräldrarna för detta. Våren är snart här och under den varma årstiden kan barnen vara på lekplatsen i flera timmar. Det är naturligtvis omöjligt att hålla barnen borta från den spännande lekplatsen. Och som ovan sagts är de mest spännande lekredskapen placerade rakt under eller i omedelbar närhet till kraftledningen.

Kjell Hansson Mild som är docent i medicinsk fysik och en av Sveriges ledande experter på sambandet hälsa och elektromagnetiska fält säger i Sydsvenska Dagbladet 2001 02 17 ”I många internationella forskningsrapporter men också i stora svenska studier har man använt värdet 0,2 mikrotesla som gräns där risken för cancer ökar. Den samlade bilden från expertorganisationer världen över är att man vid 0,4 mikrotesla ser en signifikant ökad risk för barnleukemi”.

Det är obegripligt att lekplatsen lagts rakt under kraftledningarna. Än mer svårt att förstå är att man när den rustades upp med nya spännande lekredskap placerade dem direkt under kraftledningen. Vid det här laget är det väl känt att barn och kraftledningar definitivt inte hör ihop. Lekplatsen måste omgående flyttas på betryggande avstånd från kraftledningen.

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi kommunfullmäktige besluta uppdra åt berörda organ

att omgående flytta lekplatsen som ligger rakt under kraftledningen i Enebyberg och att kontrollera att inga andra lekplatser ligger på detta olämpliga sätt.

Danderyd 2001 03 05


Siv Sahlström (c)