Till kommunfullmäktige i Danderyd

Motion om att sätta upp klockor i Mörby Centrum.

1989 03 06 skrev jag en motion med förslag om att man skulle sätta upp en eller eventuellt två klockor i Mörby centrum. Jag skrev ”I första hand borde man undersöka möjligheten att sätta upp en klocka på norra Mörbyplan. Kunde man dessutom sätta upp en på södra Mörbyplan vore det ändå bättre”.

Svaret på motionen var positivt. Av praktiska skäl borde klockorna placeras på fastigheten tyckte man. Vidare ”Enligt fastighetsförvaltarnas mening vore det naturligt att åtgärden genomfördes i samband med den om- och tillbyggnad av centrumanläggningen som kommer att påbörjas under år 1991. Fastighetsförvaltaren har noterat önskemålet om klockor vid entréerna i programförutsättningarna för ombyggnaden.”

Nästan precis fem år senare, nämligen 1994 05 09, återkom jag i frågan. Jag skrev då bland annat ”Eftersom jag dagligen åker tunnelbanan till och från min arbetsplats vet jag att det är ett problem att det inte finns någon klocka på norra Mörbyplan. Det är mycket vanligt att medresenärer frågar efter en klocka.

Förhållandet har dessutom försämrats sedan jag skrev ovanstående motion. Då hängde en klocka från taket väl synlig i inre entréhallen till tunnelbanan. Den har nu flyttats till sidväggen. Det gör att många inte ser den. Resande som tittar på busstidtabellerna i yttre entréhallen behöver samtidigt tillgång till en klocka”.

Jag föreslog att man skulle undersöka om SL kunde flytta klockan i inre entréhallen så att den fick en mer ändamålsenlig placering, att undersöka om fastighetsägaren skulle kunna sätta upp en klocka i yttre entréhallen vid norra Mörbyplan och undersöka möjligheterna att sätta upp en klocka på i första hand norra Mörbyplan eventuellt i samarbete med SL.

Kommunfullmäktige behandlade motionen 1994 11 07 och beslutet blev ”Kommunfullmäktige bifaller Siv Sahlströms (c) motion samt uppdrar åt tekniska nämnden att i sina fortsatt kontakter med SL och fastighetsägaren Skandia verka för ett genomförande av de förslag som framförts i motionen”.

Det har nu gått över sex år sedan beslutet fattades men ”klockproblemet” kvarstår. Det är ingen tvekan om att det är ett problem för många medborgare. En del har inte egen klocka, en del ser dåligt och har svårt att, framför allt när det är mörkt ute på Mörbyplan, se tiden på sin egen klocka.

Det är definitivt en nackdel för Centrumanläggningen att man inte ger sina besökare denna service. Det är dessutom inte någon tvekan om att fina, publika klockor inte bara tillför trivsel och bekvämlighet för medborgarna utan också har ett estetiskt värde.

Det vore värdefullt att få en redovisning av vad tekniska nämnden gjort för att försöka genomföra fullmäktiges beslut.

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag kommunfull-
mäktige besluta uppdra åt Tekniska nämnden

att redovisa vilka initiativ de tagit i denna fråga efter kommunfullmäktiges beslut och vad de lett till.

att återigen undersöka möjligheterna att sätta upp klockor i Mörby Centrum i enlighet med fullmäktiges tidigare beslut.

Danderyd 2001 03 05


Siv Sahlström (c)