Till kommunfullmäktige i Danderyd
Motion om att initiera och uppmuntra skolorna att införa mer fysisk aktivitet på schemat för att dels motverka ohälsa hos skolbarn som rör sig för litet, dels förbättra deras skolarbete.

I skånska Bunkeflo har barnen idrott varje dag. De har inspirerat 900 andra skolor att angripa den tilltagande ohälsan skriver Dagens Nyheter.

Tidningen berättar hur olika skolor försöker öka den fysiska aktiviteten hos skolbarnen. Satsningen i Bunkeflo bygger på att idrottsföreningar ställer upp och arbetar ideellt. Deltagandet i aktiviteterna är obligatoriskt men det förekommer ingen tävlingsidrott inom projektets ram.

Mellan 10 och 25 procent av alla svenska barn i tioårsåldern är överviktiga. Allt fler forskare anser att huvudorsaken till den pågående ”fetmaepidemin” är inaktivitet och inte att vi äter för mycket. I dag finns det tre till sex gånger fler överviktiga barn och närmare fyra gånger fler feta värnpliktiga än för 25 år sedan.

Professor Claude Marcus på Barnens sjukhus vid Universitetssjukhuset i Huddinge anser att det ökande antalet överviktiga barn håller på att skapa gigantiska problem, både för barnen själva, som kommer att få fetmarelaterade sjukdomar i medelåldern, och för sjukvården.

Dagens Nyheter berättar att S:t Knuts skola i Vellinge är pionjär när det gäller att ge skolbarnen ökad fysisk aktivitet. Redan 1996 började man ge elever i fjärde till sjätte klass ett aktivitetspass varje dag. Skolan ser det som väsentligt att det är kvalificerade pedagoger som leder undervisningen och använder sig därför inte av ideella insatser. Erfarenheterna är mycket goda och även ämneslärarna är nöjda eftersom eleverna har lättare att koncentrera sig och skolarbetet löper bättre.

Det skulle vara bra om man studerade hur olika skolor har gått tillväga för att öka den fysiska aktiviteten hos skolbarnen. Det kan säkert finnas fler bra exempel som kan inspirera våra resultatenheter.

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi kommunfullmäktige besluta uppdra åt berörda organ

att initiera och uppmuntra skolorna att införa mer fysisk aktivitet på schemat för att dels motverka ohälsa hos barn som rör sig för litet dels förbättra deras skolarbete.

Danderyd 2001 09 24Siv Sahlström (c)