Till kommunfullmäktige i Danderyd


Motion om att genomföra en rådgivande kommunal folkomröstning om maxtaxa i samband med kyrkofullmäktigevalet.

De borgerliga partierna i riksdagen har motsatt sig att maxtaxa inom barnomsorgen skall införas.Det är en ideologisk skillnad mellan de borgerliga och socialistiska partierna i denna fråga. Danderydscentern vill inte ha maxtaxa utan förordar en annan lösning med ett barnkonto och avdragsrätt för styrkta barnomsorgskostnader.

Nu har emellertid riksdagens majoritet beslutat införa maxtaxan. Vi kan inte göra något åt detta. Kommunerna skall kompenseras för
ntäktsbortfallet. Ingen kommun skall kunna förlora mer än 100
kronor per invånare och år. Det innebär ca tre miljoner kronor för Danderyds kommun. Men eftersom man använder år 1999 som beräkningsår medför det att de taxehöjningar som kommunfullmäktiges majoritet (m) gjort år 2000 och 2001 inte kommer att kompenseras. Vi har varnat för att höja taxorna också just med hänvisning till den kommande maxtaxan.

Frågan om vi skall införa maxtaxan skall under hösten prövas i kommunfullmäktige. I barn- och utbildningsnämnden har m och kd röstat nej till införande av maxtaxa i Danderyd. Beslutet motiveras på följande sätt ”Maxtaxa styr och ställer: - den begränsar valfrihet och flexibilitet för familjerna - den förstärker befintliga orättvisor
- äventyrar kvaliteten”.

De två första skälen gäller om man ser till riket i sin helhet däremot knappast i Danderyd eftersom 47% av alla barn i åldern 1-2 år och samtliga barn i åldern 3-6 år redan är inskrivna i förskola eller familjedaghem. Inom skolbarnsomsorgen är andelen barn 7-9 år för närvarande 93%. Föräldrarna har valt den barnomsorg de velat ha.

Det tredje skälet är däremot relevant. Om maxtaxan införs och barnens närvarotid ökar och mer pengar inte tillförs kommer kvaliteten att sänkas och det är naturligtvis inte acceptabelt. En förutsättning för införande av maxtaxa är således att mer pengar tillförs om barnens närvarotid ökar.
Barn- och utbildningskontoret har gjort en prognos på hur mycket närvarotiden skulle kunna öka och hur stora kostnader kommunen utöver statsbidraget på så sätt skulle kunna få. Man har baserat sin prognos på hur det såg ut 1993 då den tidsrelaterade taxan infördes. Barnens närvarotid minskade då. Det finns dock många felkällor i beräkningarna.

Ersättningssystemet måste ses över. Man behöver naturligtvis inte kompensera för lokalkostnader eftersom de de facto inte ökar. Det man måste kompensera för är mer personal om flera barn utökar sin närvarotid. Vi tror att det successivt kan bli en ökning av barnens närvarotid, men vi ifrågasätter om den kommer att öka så mycket som barn- och utbildningskontoret bedömer.

Regeringen har nu också aviserat att man snarast kommer att föreslå en maxtaxa inom äldreomsorgen. Det finns skäl att tro att den kan komma att få en liknande utformning och att också denna taxa kan bli frivillig för kommunerna att införa.

Om vi inte inför maxtaxan i barnomsorgen kan vi knappast införa den inom äldreomsorgen om den maxtaxan får en liknande utformning. Å andra sidan kan vi knappast säga nej till maxtaxa inom äldreomsorgen om vi säger ja till maxtaxan inom barnomsorgen.

Danderydsborna tillhör dem som betalar mest stats-, fastighets- och förmögenhetsskatt. Om vi säger nej till maxtaxan innebär det att vi undandrar Danderydsborna att få tillbaka något mer av vad de betalar in; statsbidrag i storleksordningen 18-20 miljoner. Vi anser att frågan får så stora ekonomiska konsekvenser för Danderydsborna att man borde genomföra en rådgivande kommunal folkomröstning.

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi kommunfullmäktige besluta uppdra åt berörda organ

att genomföra en rådgivande kommunal folkomröstning om maxtaxa om möjligt i samband med kyrkofullmäktigevalet.

Danderyd 2001 05 14


Siv Sahlström (c)