Till kommunfullmäktige i DanderydMotion om att införa en bostadskö till kommunens pensionärslägenheter så att de äldre kan få en bostad och bo kvar i Danderyd när de inte längre klarar att bo kvar i sina hem.

I Täby har man beslutat införa en kommunal bostadskö för alla som är 75 år och äldre. Man skall enligt tidningsuppgifter kunna ställa sig i kö redan före 75 år men man kan inte få någon lägenhet förrän man fyllt 75 år. De som är i särskilt stort behov av ny bostad skall som tidigare få förtur.

Tanken är att ge de äldre möjlighet att bo bra när de inte längre orkar eller vill vara kvar i sitt hem. Vi vet att det är många äldre Danderydsbor som skulle vilja ha en pensionärslägenhet. Det har också stått pensionärslägenheter tomma under lång tid. Det har motiverats med att ingen äldre vill bo i dessa lägenheter. Den uppgiften är dock oriktig, då vi kommit i kontakt med flera äldre som skulle vilja flytta till just dessa tomma lägenheter. Att de inte fått flytta dit beror på att de inte anses uppfylla kriterierna för att få en pensionärsbostad. Detta trots att de har haft stora svårigheter att klara sig i sin bostad.

Vi har också uppgifter på att personer som varit yngre och fullt arbetsföra fått pensionärslägenheter. De har anvisats lägenheterna därför att de stått tomma. Ett sådant godtyckligt system är inte bra.

Vi har föreslagit att man skall se över reglerna så att fler äldre får möjlighet att hyra våra pensionärslägenheter. Vi har dock inte fått gehör för detta förslag.

Vi anser att Täbys modell är föredömlig i sin enkelhet och den skulle ge de äldre tryggheten att veta att de kan få bo kvar i Danderyd. Det är särskilt svårt för äldre att byta miljö och anpassa sig till helt nya omgivningar. Vi måste göra det möjligt för de äldre som kanske bott större delen av sitt liv i vår kommun att också kunna bo kvar när de inte längre klarar sig i sitt hem.

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi kommunfullmäktige besluta uppdra åt berörda organ

att inrätta en bostadskö till kommunens pensionärslägenheter så att de äldre kan få en bostad och därmed bo kvar i Danderyd när de inte längre klarar att bo kvar i sina hem.

Danderyd 2001 12 17


Siv Sahlström (c)