Till kommunfullmäktige i Danderyd
Motion om att utarbeta en enkel information om de krav som ställs enligt miljöbalken och i övrigt se över hur man kan underlätta för företagare som vill etablera nya verksamheter och att om så behövs tillskriva berört departement och påtala svagheter och problem för enskilda företagare i den nu gällande lagstiftningen.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt 2000 08 23 åtalsanmäla Danderyds kommun, tekniska kontoret, till Åklagarmyndigheten i Stockholm på grund av misstanke om brott mot miljöbalken 29 kap 6§ punkt 1.

2000 09 20 beslutade Miljö- och hälsoskyddsnämnden att Danderyds kommun, tekniska kontoret, skall betala en miljösanktionsavgift på 40.000 kronor (5.000 kronor för varje årsrapport som inte kommit in i tid). Avgiften skall betalas in till naturvårdsverket.

Med anledning av detta interpellerade Danderydscenterns gruppledare Siv Sahlström den 23 oktober Tekniska nämndens ordförande Torsten Sjögren i ärendet. Han svarade då (kraftigt sammanfattat) att rapporterna som skulle inlämnas en viss tid fanns på Tekniska kontoret i tid, men att de av misstag blivit liggande där i stället för att skickas vidare till Miljö- och stadsbyggnadskontoret. Det finns nu flera exempel på företag som kommit in med begärda handlingar, men kommit in för sent. I vissa fall därför att de av olika skäl inte fått klart för sig när handlingarna skulle vara inne.

En företagare har naturligtvis svårt att förstå att man blir åtalsanmäld för detta. Man anser inte att man bedrivit någon brottslig verksamhet. Samtidigt är det tydligen så, enligt Miljö- och Hälsoskyddsnämndens ordförande som deltog i ovan nämnda interpellationsdebatt, att Miljö- och Hälsoskyddsnämnden är tvingad att gå tillväga på detta sätt. Han framhöll att han, om han underlät att åtalsanmäla saken, själv kunde bli anmäld till åtal.

Gällande lagar skall naturligtvis följas och upprätthållas. Det måste understrykas att Miljö- och Hälsoskyddsnämnden är en myndighet och med detta följer också myndighetsansvar. Självklart skall och måste de följa gällande lagstiftning. Men avgörande för en rättsstat är att medborgarna känner att lagstiftningen är rimlig och rättvis. Läget blir allvarligt om lagstiftningen strider mot medborgarnas uppfattning om vad som är rätt, riktigt och rimligt. Vi har då ett stort problem.

Kanske skulle man kunna utarbeta en enkel information som skickas till alla som begär bygglov för någon verksamhet alternativt ringer till Miljö- och stadsbyggnadskontoret och talar om att de tänker påbörja någon verksamhet, som kräver tillstånd, rapportskyldighet eller annat enligt miljöbalken. Denna information bör givetvis också finnas på kommunens hemsida.

Det skulle vara värdefullt att få en rapport om hur Miljö- och Hälsoskyddsnämnden anser att Miljöbalken fungerar i dessa delar. Om Miljö- och Hälsoskyddsnämnden bedömer att lagstiftningen har svagheter som borde rättas till i något avseende är det viktigt att vi får besked om detta. Danderyds kommun kunde i så fall tillskriva Miljödepartementet och berätta om Miljö- och Hälsoskyddsnämndens erfarenheter och på så sätt försöka påverka en förändring av lagstiftningen. För om det är ett problem i Danderyd så lär det vara det också i andra delar av landet.

Mot bakgrund av detta föreslår vi att kommunfullmäktige beslutar uppdra åt berörda organ

att utarbeta en enkel information om de krav som ställs enligt miljöbalken och i övrigt se över hur man kan underlätta för företagare som vill etablera nya verksamheter.

att om så behövs tillskriva berört departement och påtala svagheter och problem för enskilda företagare i den nu gällande lagstiftningen.

Danderyd 2000 12 11


Siv Sahlström (c