Till kommunfullmäktige i Danderyd
Motion om att göra en kvalitetsredovisning för Danderyds kommuns skolverksamhet med en analys av om målen i utbildningen uppnåtts och redogörelse för vad som behöver göras om målen inte uppnåtts.

Skolverket har gjort tillsyn i Danderyds kommun och 2000 09 05 fattat beslut i tillsynsärendet. Man skriver ”Tillsynsutredningen har visat att Danderyds kommun först fr.o.m. februari 2000 har ett system för uppföljning och utvärdering av sin skolverksamhet. Skolverket har inte tagit del av någon uppföljning och utvärdering som eventuellt genomförts sedan dess”.

”Vidare konstaterar Skolverket att det inte finns någon kvalitetsredovisning för Danderyds kommuns skolverksamhet. Sammanfattningsvis riktar Skolverket kritik mot Danderyds kommun för att kommunens uppföljning och utvärdering på de olika nivåerna inte uppfyller författningarnas krav”.

Man skriver vidare ”Skolverkets tillsynsutredning har konstaterat en rad brister avseende arbetsplanen, rektorsfunktionen, intagning och urval m. m. Visserligen har kommunen nu för år 2000 ett system för egentillsynen, men redovisade brister borde ha uppmärksammats tidigare i kommunens kontroll av verksamheten. Att så inte har skett föranleder Skolverket att rikta kritik mot Danderyds kommun för att kommunens egenkontroll inte fungerar tillfredsställande”.

Det är med stor förvåning vi läser detta. Vi har i olika sammanhang bibringats uppfattningen att det sker en kontinuerlig utvärdering och kontroll av verksamheten. Så har således inte skett.

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi kommunfullmäktige besluta uppdra åt berörda organ

att göra en kvalitetsredovisning för Danderyds kommuns skolverksamhet med en analys av huruvida målen i utbildningen uppnåtts och redogörelse för vad som behöver göras om målen inte uppnåtts.

Danderyd 2000 10 23


Siv Sahlström (c)