Till kommunfullmäktige i DanderydMotion 2 om att på del av Skogsviksvägen som saknar gångbana anlägga en sådan.

1998 06 08 väckte jag en motion om att på delar av Skogsviksvägen, som ligger mellan Danarövägen och Församlingsgården och som saknar gångbana anlägga en gång- (gärna också cykel-) bana.

Fullmäktige besvarade motionen 1998 11 09 och beslöt efter votering (24 röster, samtliga moderater, mot 21, som röstade för bifall) att motionen skulle anses besvarad med hänvisning till vad Tekniska nämnden och Västra Danderyds kommundelsråd anfört i sina yttranden.

Vad hade då dessa anfört? Jo, sammanfattningsvis skrev Tekniska nämnden att trafiksäkerhetshöjande åtgärder prövas årligen av Tekniska nämnden i samband med utarbetande av förslag till budget och frågan om utbyggnad av gång- och eventuell cykelbana längs Skogsviksvägen får prövas av tekniska nämnden i dessa sammanhang.

Västra Danderyds kommundelsråd, vars uppgift är att tillvarata medborgarnas i Västra Danderyd intressen, säger i sitt svar att det är angeläget att frågan om gång- och cykelbana för hela Skogsviksvägen prövas i anslutning till budgeten för trafiksäkerhetshöjande åtgärder och i förslaget till cykelplan som kommer att behandlas under hösten 1998.

I Tekniska nämndens budget för år 2000 har Skogsviksvägen lagts in som prioritet nr 27. Där står ”Nyanläggning gångbana, Skogsviksvägen (Priset inklusive dagvattenledning) 650.000 kronor. Komplettering till befintliga gångbanor för att få ett helhetsstråk på sträckan Danarövägen - Enebybergsvägen”.

Skogsviksvägen, sträckan Danarövägen - Enebybergsvägen, är mycket trafikerad. Bilarna kör dessutom fort på denna raksträcka. Förhållandena är direkt farliga för gående. När det är dåligt väder går medborgarna en bra bit ut i körbanan eftersom det är geggigt och smutsigt på vägkanten. Jag har sett flera mycket obehagliga incidenter på denna vägsträcka. Det är många som går denna väg, t ex de som skall till Församlingsgården och till Danderyds kyrka. Särskilt farligt är det för de äldre som inte kan gå på den knaggliga vägkanten och som därför måste gå ute i körbanan.

Det finns inte på någon sida av vägen en sammanhängande gångbana. På ena sidan av vägen saknas det, grovt mätt med hjälp av vägmätaren i min bil, helt trottoar på en sträcka av hundra meter. Enligt uppgift kostar det 670 kronor metern att anlägga en enkel gångbana med kantstöd. Det är således möjligt att för ca 67.000 kronor komplettera denna gångbana och på så sätt se till att det finns en sammanhängande gångbana åtminstone på ena sidan av vägen från Danarövägen till Enebybergsvägen, den mest trafikerade delen av vägen.

Det bästa kan inte få vara det godas fiende. I avvaktan på den stora ombyggnad som Tekniska nämnden kostnadsberäknat till 650.000 kronor och som uppenbarligen kommer att dröja, måste det vara möjligt att komplettera gångbanan på ”Solgårdssidan” så att man åtminstone får en sammanhängande gångbana på ena sidan av vägen.

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag kommunfullmäktige besluta uppdra åt Tekniska nämnden

att på del av Skogsviksvägen som saknar gångbana anlägga en sådan.

Danderyd 2000 02 21Siv Sahlström (c)