Till kommunfullmäktige i Danderyd


Motion om att göra en analys av kostnaden för att skänka bort centralt belägen mark och av de ekonomiska konsekvenserna ett byggande av ishall för konståkning vid Mörbyskolan skulle få för Danderyds skattebetalare.

2000 08 29 ägde en regional träff angående Mörby Ispark rum på Djursholms slott. Närvarande var företrädare för Danderyd, Lidingö, Sollentuna, Solna, Stockholm, Sundbyberg, Täby, Upplands Väsby, Vallentuna och Österåker och företrädare för Stockholms idrottsförbund, Svenska konståkningsförbundet och Djursholms allmänna skridskoklubb. Enligt till minnesanteckningarna bifogad deltagarförteckning var inalles 27 personer närvarande. Från Danderyd deltog kommunstyrelsens ordförande Björn Hamilton, kultur– och fritidsnämndens ordförande Olle Reichenberg och planarkitekten Gunilla Wästlund.

Kommunstyrelsens arbetsutskott hade inte informerats om att mötet skulle äga rum. Först långt efteråt fick vi veta att det ägt rum och också att det fanns minnesanteckningar från sammanträdet. På begäran har de nu tillställts mig.

I dessa minnesanteckningar står bland annat att Björn Hamilton sagt ”Kommunen är inte främmande för att ställa mark till förfogande för ett förverkligande av Mörby Ispark. En planberedning har påbörjats av marken vid Mörbyskolan. I händelse av att inga invändningar framkommer i remissbehandlingen, så skulle Danderyds bidrag till Mörby Ispark kunna vara en markanvisning av nämnda tomtmark”. I klartext; Danderyds kommun skulle skänka bort mark till ett värde av åtminstone 10 – 15 miljoner kronor.

Det står vidare ”Per Anders Forsgren antog Björn Hamiltons anbud. Som en symbolisk gest, och bevis på förbundets accept, överlämnades en femkrona som köpeskilling med den närvarande församlingen som vittnen”.

En temporär arbetsgrupp utsågs ”med uppgift att hålla frågan levande under tiden som Danderyds kommun slutför planberedningsärendet och en kompletterande miljökonsekvensutredning”. Man beslöt att utse nio personer att ingå i denna grupp, fem från idrottsrörelsen och fyra från kommunerna, därav två från Danderyds kommun. Två tjänstemän från Danderyds kommun ingår alltså nu i en arbetsgrupp för projektet. Detta kostar naturligtvis i sig pengar, men dessutom innebär det att projektet nu också är en direkt kommunal angelägenhet. Danderyds kommun måste nu uppfattas som drivande i frågan. Det är inte acceptabelt att allt detta sker utan att några beslut fattats.

Innan några som helst beslut fattats i ärendet står det nu klart att kommunalrådet Björn Hamilton djupt involverat Danderyds kommun i ett projekt som kan få långtgående ekonomiska konsekvenser för vår kommun och därmed för Danderyds skattebetalare. Det är inte på något sätt acceptabelt.

Det är en mycket stor ekonomisk fråga vi diskuterar. Det gäller inte bara frågan om att skänka bort en stor summa pengar, det vill säga marken, det kan också få konsekvenser för kommunen på driftbudgeten.

En ishall i detta läge påverkar ledningar, som måste läggas om, anslutande vägar och parkeringsplatser. Dessa kringkostnader kan bli stora. Detta projekt kan bli ett ekonomiskt högriskprojekt för Danderyds skattebetalare.

Danderyds kommun har avsatt mark för ishall i anslutning till Danderyds gymnasium. Denna mark är inte lika värdefull ekonomiskt som den i de centrala delarna, kringkostnaderna inte heller lika stora. Riskerna för driftbudgeten finns dock även i detta läge.

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag kommunfullmäktige besluta uppdra åt berörda organ

att göra en analys av kostnaden för att skänka bort centralt belägen mark och av de ekonomiska konsekvenserna ett byggande av ishall för konståkning vid Mörbyskolan skulle få för Danderyds skattebetalare. Analysen skall omfatta såväl investering som drift.

att avbryta all medverkan från Danderyds kommun vad gäller projektet Mörby Ishall intill dess kommunfullmäktige tagit ställning i den övergripande ekonomiska frågan.

Danderyd 2000 10 23


Siv Sahlström (c)