Till kommunfullmäktige i DanderydMotion om att till stöd för föräldrarna utarbeta en tillsynsplan för kommunens kontroll av att förbudet mot försäljning av tobak och försäljning och servering av alkohol till minderåriga efterlevs.

Kontroller som genomförts i olika kommuner av försäljning och servering av alkohol och försäljning av tobak till minderåriga visar att gällande lagstiftning efterlevs dåligt.

Huvudansvaret för barnen ligger på föräldrarna. Men de måste i detta sitt ansvar ha hjälp på så sätt att gällande lagstiftning efterlevs. Kamrattrycket är starkt och många barn dras med i något de egentligen inte vill. Skälet till att man stiftat lagar om förbud mot försäljning och servering av alkohol till minderåriga och försäljning av tobak är att man vill skydda barnen. Man vet att ju yngre barnen är när de börjar använda alkohol och/eller tobak desto större skada tar de. Alkoholbruket har gått allt längre ner i åldrarna. Också rökningen är ett stort problem.

Mot denna bakgrund föreslår vi att kommunfullmäktige uppdrar åt berörda organ

att till stöd för föräldrarna utarbeta en tillsynsplan för kommunens kontroll av att förbudet mot försäljning av tobak och försäljning och servering av alkohol till minderåriga efterlevs.

Danderyd 2000 12 11


Siv Sahlström (c)