Till kommunfullmäktige i Danderyd

Interpellation till miljö- och hälso-
skyddsnämndens ordförande angående
fågelinfluensan.

Den sjunde mars fick kommunstyrelsens arbetsutskott information
om vad som gjorts inom kommunen med anledning av att man hade
hittat fåglar som dött av fågelinfluensa i vårt land. Vi fick beskedet
att man hade kallat till ett möte vid vilket även kommunens viltvår-
dare varit med och att bland annat skyddsdräkter omgående beställts
för att man skulle kunna ta hand om infekterade och döda fåglar.

En djursholmare med ett litet barn vände sig nyligen till kommunen
för att få hjälp med den flock kanadagäss som slagit sig ned på
hennes tomt. Tjänstemannen svarade att man ingenting kunde göra
därför att man inte hade någon skyddsdräkt och ingen kunskap om
var man kunde göra av eventuella döda fåglar.

Dessa uppgifter strider således helt mot vad vi i kommunstyrelsens
arbetsutskott fått besked om.

Det framstår dessutom som helt obegripligt att en tjänsteman i
kommunen inte vet vad man skall göra med eventuella döda fåglar.
Det finns i dag offentliga uppgifter om det som vem som helst kan ta
del av på internet.

Med hänvisning till ovanstående anhåller jag om kommunfullmäk-
tiges tillstånd att till miljö- och hälsoskyddsnämndens ordförande få
ställa följande frågor:

1. Har skyddsdräkter införskaffats?

Om svaret på denna fråga är ja.

2. Har inte kommunens personal informerats om detta?

 

Om svaret på fråga ett är nej

3. Hur kan en sådan felaktig information ges till kommun-
styrelsen?

4. Vet inte kommunens tjänstemän hur man skall hantera
döda fåglar om man skulle hitta sådana i Danderyd?

5. Vad tänker miljö- och hälsoskyddsnämndens ordförande
göra för att se till att kommunens tjänstemän är korrekt
informerade och att korrekt information ges till
medborgarna i vår kommun?

Danderyd 2006 05 14

Siv Sahlström (c)