Till kommunfullmäktige i Danderyd

 

Interpellation till byggnadsnämndens ord-
förande angående nämndens samråds-
möten.

Tisdagen den 21 september hade byggnadsnämnden kallat till samråd
om Eir 4, torsdagen den 23 september om Ekeby skogsväg. Inte vid
något av dessa möten var vare sig byggnadsnämndens ordförande
eller vice ordförande närvarande. Mötena leddes i stället av en
tjänsteman som fick stå till svars för politiska beslut och som hade
uppenbara problem att hantera situationen.

Det är byggnadsnämnden själv som fastställer datum för samrådsmö-
tena. Ordföranden kan således lägga mötet en kväll som passar såväl
honom som vice ordföranden. Trots det kan han naturligtvis få
förhinder. Men att varken ordföranden eller vice ordföranden är
närvarande för att leda två möten i samma vecka är naturligtvis inte
godtagbart.

Det är en oförskämdhet mot medborgarna att överlåta samrådet till
en tjänsteman som inte har möjlighet att hantera eller besvara de
frågor som kommer upp. Det är inte tjänstemännens sak att stå till
svars för politiska beslut. Den sittande majoriteten sköter inte sina
uppgifter.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslöt helt nyligen att tolka arvodes-
reglementet så att inga arvoden skall utgå vid möten med medbor-
garna. Det kan väl ändå inte vara så illa att det är detta som fått
byggnadsnämndens ordförande, som under många år på ett mycket
förtjänstfullt sätt lett dessa samrådsmöten, att utebli och dessutom
inte se till att vice ordföranden är på plats.

Med hänvisning till ovanstående anhåller jag om kommunfullmäk-
tiges tillstånd att till byggnadsnämndens ordförande få ställa följande
frågor:

 

 1. Anser byggnadsnämndens ordförande att det är godtag-
bart att varken han själv eller vice ordföranden är på plats
vid samråd med Danderydsborna?

2. Tänker byggnadsnämndens ordförande också fortsätt-
ningsvis överlämna ledningen av samrådsmötena till
tjänstemän och låta dem stå till svars för politiska beslut?

 

Danderyd 2004 09 27
Siv Sahlström (c)