INTERPELLATION TILL TEKNISKA NÄMNDENS ORDFÖRANDE ANGÅENDE DELEGATION AV BESLUT OM PARKERINGSTILLSTÅND FÖR FUNKTIONSHINDRADE

 

Vid årsskiftet kunde vi i media läsa om en medborgare som inte beviljats parkeringstillstånd för funktionshindrade. Beslutet hade fattats av en tjänsteman på tekniska kontoret på delegation av tekniska nämnden.

 

I januari återkallade tekniska nämnden delegationen för denna typ av beslut och beviljade den aktuella medborgaren parkeringstillstånd. Därefter beslutade nämnden på nytt att delegera besluten i dessa ärenden till tjänstemannanivån. Några nya direktiv eller något nytt regelverk för denna delegation beslutade nämnden emellertid inte om.

 

När en nämnd delegerar beslut till tjänstemännen innebär det att nämnden fortfarande har ansvaret för de beslut som fattas i nämndens namn. Om nämnden inte tycker att beslut fattas på det sätt som nämnden har avsett kan nämnden återkalla delegationen och själv ta över. Ett annat sätt är att nämnden beslutar om riktlinjer eller annan form av regelverk som gör att det blir tydligt för tjänstemännen som fattar besluten på delegation, hur nämnden har avsett att reglerna ska tolkas och tillämpas.

 

Med anledning av ovanstående ber jag om fullmäktiges tillstånd att till tekniska nämndens ordförande få ställa följande frågor:

 

  1. Anser nämndens ordförande att nämnden har formulerat tydliga riktlinjer för hur reglerna om handikapptillstånd ska tillämpas?
  2. Varför återkallade nämnden delegationen om att fatta beslut om handikapptillstånd?
  3. Varför återgav nämnden delegationen om att fatta beslut om handikapptillstånd utan att nämnden fattat ytterligare beslut med anledning av det ärende som föranledde nämnden att återkalla delegationen?
  4. Behandlas alla medborgare lika av tekniska nämnden?

 

Danderyd 2008-04-05

 

 

Patrik Nimmerstam (c)